Брой:

Следващ брой

Следващият брой на списание danatsi.tita ще бъде публикуван на 01. 06. 2015 г.

В него ще прочетете за:
 
 
 
 
Доколко може да се приеме, че е налице скрито разпределение на печалбата при липсваща касова наличност?
 
 
 
Как следва да се разбира условието за наличие на загуба при предоставяне на допълнителна парична вноска по чл. 134 от Търговския закон?
 
 
 
Отмяна на решенията на общото събрание.
 
 
 
Прилага ли се служебно давността на публични задължения по ДОПК?
 
 
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

Последните промени в ЗКПО и ЗДДФЛ във връзка с преотстъпване на данък на земеделските стопани

 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 

Известно е, че ползването на държавна помощ за земеделските стопани под формата на преотстъпване на данък на земеделските стопани се одобри от Европейската комисия (ЕК) в края на март на 2015 г. и ще може да се ползва до 31. 12. 2020 г. 

Правото на ползване на помощта бе съпроводено с публикуване на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО), обнародван в ДВ, бр. 22 от 24. 03. 2015 г.

Промените, въведени със ЗИД ЗКПО, свързани с условията за преотстъпване на данък на земеделските стопани по реда на чл. 189б от ЗКПО, влязоха с обратна сила – от 01. 01. 2014 г.

Целта на материала е да се анализират направените промени.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Дискусионно

 • Дискусионно

 • Казус

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Следващ брой

Рубрики