Брой:

Съдържание (брой 73)

Промени в Законовата Уредба:
 
 
Коментар на промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2016 г. (прочети)
Ивайло Кондарев, данъчен консултант

Промените, въведени в корпоративното облагане със ЗИД ЗКПО, в сила от 01. 01. 2016 г. (прочети)
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2016 г. (прочети)
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Промени в образеца на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък за 2015 г. (прочети)
Цветана Янкова, данъчен експерт

Облагане по Закона за местните данъци и такси през 2016 г. (прочети)
Златка Мицова, данъчен консултант

Промени в ДОПК, в сила от 01. 01. 2016 г. (прочети)
Александра Атанасова, адвокат

Автоматичен обмен на финансова информация (прочети)
Иван Антонов, главен юрисконсулт Дирекция „СИДДО“

Промените в ЗОПБ, в сила от 01. 01. 2016 г. (прочети)
Александра Атанасова, адвокат

Задължителни вноски за 2016 г. Коментар за промените в законодателството. (прочети)
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване
 
Новият Закона за счетоводството (прочети)
Жени Гицоайка, дипломиран експерт–счетоводител
 
Промените в ППЗДДС, в сила от 29. 01. 2016 г. (прочети)
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
ГДД по чл.92 от ЗКПО:
 
 
Попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2015 г. (ред по ред) с примери. (прочети)
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
1. Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при нефинансови предприятия (прочети)
 
2. Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при нефинансовите предприятия (прочети)
 
3. Пример: Задължения (прочети)
 
4. Пример: Брак на дълготрайни активи (прочети)
 
5. Пример: Липси на дълготрайни активи (прочети)
 
6. Пример: Липси и брак на материални запаси (прочети)
 
7. Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица (прочети)
 
8. Пример: Регулиране на лихвени плащания по реда на чл. 43 от ЗКПО (прочети)
 
9. Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне (прочети)
 
10. Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив (прочети)
 
11. Пример: Данъчно третиране по реда на ЗКПО на дивиденти, разпределени под формата на активи от местно юридическо лице (прочети)
 
12. Пример: Приходи от дивиденти, начислени от юридическо лице (прочети)
 
13. Пример: Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар (прочети)
 
14. Пример: Временно преустановяване на данъчна амортизация (прочети)
 
15. Пример: Резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчно амортизируеми активи (прочети)
 
16. Пример: Разходи във връзка с непризнат данъчен кредит по ЗДДС (прочети)
 
17. Пример: Разходи във връзка с доначислен от приходните органи ДДС (прочети)
 
18. Пример: Приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по ЗДДС (прочети)
 
19. Пример: Създаване на данъчен нематериален актив (сертифициране по ISO) (прочети)

Коментар на промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2016 г.

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
Тази година измененията и допълненията в ЗДДС бяха направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (основно – с § 20, както и с § 19 и 21 от него). Всички промени влизат в сила от 1 януари 2016 г.
 
Целта на материала е да се разгледат по-съществените от тях. Материалът е илюстриран с примери.
Целият текст

Рубрики