Брой:

Съдържание (брой 85)

КоментариПромените в ЗДДС, в сила от 01. 01. 2017 г.
Ивайло Кондарев, данъчен консултант

 

Последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове
Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив

Коментар върху последните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

Коментар на последните промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

Новото в местните данъци и такси след 1 януари 2017 г.
Златка Мицова, данъчен консултант

Задължителни вноски за 2017 г. Коментар на промените в законодателството.
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване

Коментар на промените в режима на командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

Промени в Търговския закон (ДВ бр. 105 от 30. 12. 2016 г.)
Александра Атанасова, адвокат

Промени в Закона за счетоводството (ДВ, бр. 97 от 06. 12. 2016 г.)
Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор

 

ГДД по чл. 92 от ЗКПО


Промени в образеца на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък за 2016 г.

Цветана Янкова, данъчен експерт

Попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г. (ред по ред) с примери

доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Полезна информация


Относно възможността за налагане на санкции от работодателя при увреждане на имуществото му.

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 

Актуално


Отчитане на сделки с чуждестранна валута и с ценни книжа на базата на гаранционна (марджин)доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор


Въпроси-отговори


ЗДДС. Относно корекция на ползвано право на ДК при разваляне на доставка с фактура за аванс
Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Относно корекция на данъчен кредит при продажба на стара сграда

Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Относно третиране на покупка на антивирусна програма за компютър, ползван и за лични нужди
Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Относно смесено използване на недвижим имот от физическо лице ЗДДС.

Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Относно третиране на рекламни материали

Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Относно неправилно определен ДДС за възстановяване
Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Относно включване на данъците и таксите по прехвърлянето на имот в данъчната основа
Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Относно транзитна продажба
Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Относно условията за третиране на сделка като ВОП

Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Относно продажба на автомобил, за който не е ползван ДК
Ивайло Кондарев, данъчен консултант

 

ЗДДС. Относно данъчно третиране на продажба на дружествени дялове

Ивайло Кондарев, данъчен консултант

 

ЗДДС. Относно определяне вид на доставка, свързана с услуга за френски клиент с подизпълнител от Румъния
Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Относно закупуване на машина с произход Китай, оставаща в Китай, от фирма от ЕС

Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Относно регистрация по ЗДДС при получена субсидия
Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Относно третиране на задатък
Моника Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно задължение за регистрация по ЗДДС при посредничество
Моника Петрова, данъчен експерт

ЗКПО. Относно обхвата лихвите, подлежащи на регулиране по реда на слабата капитализация
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Относно третиране на дивидент с източник чужбина

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Относно третиране на възнаграждение на чуждестранни артисти
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗМДТ. Относно новата редакция на чл. 11, ал. 4 от ЗМДТ
Златка Мицова, данъчен консултант

КСО. Относно осигуряване на управител
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване

КТ. Относно счетоводни услуги по граждански договор без възнаграждение

Михаил Илиев, експерт в МТСП

КТ. Относно трудов договор със собственик на ЕООД
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

ЗСч. Относно отписване на разход обзавеждане на хотел
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

ЗСч. Отчитане на дължими разходи по съдебно дело
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

ЗСч. Относно прилагане на СС 2
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор


Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО


Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при нефинансови предприятия


Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при нефинансовите предприятия

Пример: Задължения

Пример: Брак на дълготрайни активи

Пример: Липси и брак на материални запаси


Пример: Липси на дълготрайни активи

Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица

Пример: Регулиране на лихвени плащания по реда на чл. 43 от ЗКПО


Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне

Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив


Пример: Данъчно третиране по реда на ЗКПО на дивиденти, разпределени под формата на активи от местно юридическо лице


Пример: Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Пример: Резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчно амортизируеми активи

Пример: Разходи във връзка с непризнат данъчен кредит по ЗДДС

Пример: Разходи във връзка с доначислен от приходните органи ДДС

Пример: Приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по ЗДДС

Пример: Създаване на данъчен нематериален актив (сертифициране по ISO)

Промените в ЗДДС, в сила от 01. 01. 2017 г.

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
Целта на материала е да се разгледат по-важните от промените в ЗДДС, които влязат в сила от 01.01.2017 г. и са направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС – ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) – с § 41- 46 от неговите преходни и заключителни разпоредби.
 
Промените са илюстрирани и с примери.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Полезна информация

 • Актуално

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 • Следващ брой

Рубрики