Брой:

Следващ брой

Следващият брой на списание danatsi.tita ще бъде публикуван на 01. 10. 2014 г.

В него ще прочетете за:
 
 
 
Правото на данъчен кредит за стоки и услуги, предназначени за персонала на данъчно задълженото лице, в практиката на Съда на ЕС.
 
 
 
За правото на данъчен кредит и нуждата от неговите корекции при щети, причинени от природни бедствия.
 
 
 
Третиране на щети, причинени от природни бедствия по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
 
 
 
Третиране на договори, сключени на основание чл. 229 и чл. 230-234 от Кодекса на труда, по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 
 
 
Търговец и търговска сделка.
 
 
 
Има ли възможност и процедура да се изиска издаването на Ревизионне доклад при ревизия, която приключи, а все още не ми е издаден такъв?
 
 
 
Налице ли е право на разноски  при обжалване на наказателно постановление?
 
 
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

Коментар относно Указание на НАП № 20-00-158 от 28.07.2014 г. относно съобразяване на административната практика с трайно установената практика на ВАС относно правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
 
В края на юли 2014 г. приходната ни администрация излезе с Общо становище № 20-00-158 от 28.07.2014 г. относно съобразяване на административната практика с трайно установената практика на Върховен административен съд по приложение на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5, във връзка с § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС относно правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили и стоки или услуги, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали. То има за цел да даде указания на органите по приходите във връзка с необходимостта от привеждане на тяхната практика в съответствие с тази на ВАС по въпросите, свързани с правото на данъчен кредит за леките автомобили и за стоките и услугите, влагани в тяхната поддръжка, ремонт и експлоатация.
 
Целта наматериала  е да се коментират важните моменти от указанието, като се анализират и интерсни изводи в съдебни решения, които не са цитирани в Указанието.
 
Приведеното в края на Указанието кратко разяснение относно начина на определяне на данъчната основа за целите на ЗДДС в случаите, когато автомобил, който не попада в дефиницията на § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС  се ползва за цели различни от независимата икономическа дейност на лицето или за лични нужди, е пояснено с числов пример.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Дискусионно

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Данъчна практика

 • Полезна информация

 • Следващ брой

Рубрики