Брой:

Следващ брой

Следващият брой на списание danatsi.tita ще бъде публикуван на 10. 02. 2015 г.

В него ще прочетете за:
 
 
 
Неустойките и лихвите като част от данъчната основа на доставките.
 
 
 
Отново за авансовите вноски за корпоративния данък и понятието „нетни приходи от продажби“.
 
 
 
Някои особeности, които следва да се имат предвид, при попълване на Част VІ – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица“ .
 
 
 
Попълване на Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ
 
 
 
Отмяна на влязло в сила решение.
 
 
 
Как можем да сменим управителя  на дружеството, който се укрива и не можем да му връчим покана за провеждане на общо събрание?
 
 
 
Можем ли да представим писмени доказателства за първи път пред Административен съд при обжалване на ревизионен акт?
 
 
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

Промените в нормативната уредба на ДДС, в сила от 01. 01. 2015 г.

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
В бр. 105 на „Държавен вестник” от 19.12.2014 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС). В бр. 107 на същия вестник от 24.12.2014 г. пък бе обнародван Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г. С § 15 от неговите преходни и заключителни разпоредби също се правят промени в ЗДДС. За нуждите на новите моменти в нормативната уредба на ДДС и най-вече на тези, свързани с режимите за съкратено обслужване на едно гише, са направени и конкретни изменения и допълнения в ППЗДДС (с ПИДППЗДДС – ДВ, бр. 1 от 06. 01. 2015 г.).
 
Целта на материала е да се разгледат промените в нормативната уредба на ДДС,, а именно:
-        Въвеждане на новия режим на облагане с ДДС на услугите, извършвани по електронен път, услугите за радио- и телевизионно излъчване и далекосъобщителните услуги, оказвани в полза на данъчно незадължени лица, установени в държава членка, различна от тази по мястото на установяване на доставчика (т.нар. „съкратено обслужване на едно гише“ по режим в Съюза);
-        Налагащи се промени по втория режим за съкратено обслужване – „режим извън Съюза“, който съществуваше и до края на 2014 г. (в глава 18 от ЗДДС);
-        Изменения и допълнения, отнасящи се до прилагането на специалния ред за начисляване на данък при внос на стоки, съдържащ се в чл. 164 – 167 от закона;
-        Промени в чл. 118 от ЗДДС, отнасящи се до задължението за регистриране и отчитане на зареждането с течни горива на превозни средства и техника за собствени нужди на данъчно задълженото лице.
 
Накрая са разгледани накратко промени в нормативната уредба на ДДС, които произтичат от изисквания на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги, отнасящи се до мястото на услугите по отдаване под наем на превозни средства, различен от краткосрочен наем.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Актуално

 • Актуално

 • Полезна информация

 • Полезна информация

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Следващ брой

Рубрики