Брой:

Съдържание (брой 81)

Коментари


Последните промени в Закона за митниците и съответните изменения в Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 58 от 26. 07. 2016 г.)
Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив 
Александра Атанасова, адвокат

Ивайло Кондарев, данъчен консултант


Полезна информация

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

Казуси

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Данъчна практика
Съдебна практика
 

Въпроси-отговори
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 

ЗДДС. Относно прихващане на ДДС за възстановяване
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 

ЗКПО. Относно начисляване на данъчна амортизация
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Относно деклариране на отстъпено право на строеж срещу апартаменти
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване

 
КСО. Относно осигурителни задължения на македонски управител
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване
 
Александра Атанасова, адвокат
 

ЗОПБ. Относно прилагането на чл. 2 и чл. 3 на ЗОПБ
Александра Атанасова, адвокат

Промените в ЗДДС, отнасящи се до обезпечения в полза на държавата при сделки с течни горива

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
В бр. 60 на „Държавен вестник“ от 02. 08. 2016 г. бе обнародван Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДЗДДС в сила от 06. 08. 2016 г.
 
Законът въвежда механизъм, съгласно който при осъществяване на търговия с течни горива определени категории лица трябва да предоставят пред органите по приходите обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година.
 
В материала се разглеждат основните въпроси, свързани с прилагане на новия механизъм:
-        условия за извършване на обезпечението и лица, които са длъжни да го предоставят;
-        размера на обезпечението;
-        предоставяне на ново обезпечение;
-        срокове за предоставяне на обезпечението;
-        освобождаване на обезпечението;
-        лица, които нямат задължение за предоставяне на обезпечение;
-        права и задължения на органите по приходите във връзка с обезпечението по чл. 176в от закона;
-        санкции.
 
Специално внимание се отделя на някои от основните неясноти, които ще водят до проблеми при прилагането на новия обезпечителен механизъм, ако своевременно не се появят нужните допълнения в Правилника за прилагане на ЗДДС..
Целият текст

Рубрики