Брой:

Следващ брой

Следващият брой на списание danatsi.tita ще бъде публикуван на 01. 11. 2014 г.

В него ще прочетете за:
 
 
 
Корекции на упражненото право на данъчен кредит при промяна в начина на използване на недвижимите имоти и другите дълготрайни активи в дейността на регистрираните лица.
 
 
 
Актуална данъчна практика относно преобразуване на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО.
 
 
 
Третиране на договори, сключени на основание чл. 229 и чл. 230 - 234 от Кодекса на труда по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (продължение).
 
 
 
Третиране на възнаграждения по договор за управление и контрол на чуждестранни лица след новата редакция на т. 26,  б. „з“ от § 1 на ДР на ЗДДФЛ, в сила от 01. 01. 2014 г.
 
 
 
Сключване на търговски сделки.
 
 
 
Кратък преглед на съдебната практика при обжалване на наказателни постановления, издадени за нарушения на Закона за ограничаване на плащанията в брой.
 
 
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

Правото на данъчен кредит за стоки и услуги, предназначени за персонала на данъчно задълженото лице, в практиката на Съда на ЕС

 
 
Ивайло  Кондарев, данъчен консултант
 
 
Регистрираните по ЗДДС лица нерядко в своята практика се сблъскват с казуси, свързани с третирането по този закон на отношенията им с техните работници и служители, и най-вече с наличието (или липсата) на право на приспадане на ДДС за стоки и услуги, които се закупуват от работодателя, но се ползват от неговия персонал.
 
В тази връзка, не е маловажно да се знае каква е практиката на Съда на ЕС по такива казуси и доколко нашият закон е в съответствие с правилата, въведени с Директивата за ДДС.
 
Целта на маттериала е да се разгледат няколко решения на СЕС, засягащи този проблем, и да се направят изводи и заключения, които да бъдат от полза на регистрираните по ЗДДС лица.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Полезна информация

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Следващ брой

Рубрики