Брой:

Следващ брой

Следващият брой на списание danatsi.tita ще бъде публикуван на 01. 12. 2015 г.

Акцентите са:
  
 
 
Включване в коефициента за частичния данъчен кредит на лихвите от предоставени заеми (временна финансова помощ) от лице, което не е кредитна институция.
 
Последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове.
 
Преглед на последните промени в ЗАНН.
 
Новите данъчни облекчения за деца по реда на ЗДДФЛ.
 
Задължителни вноски в трангранични ситуации.
 
Някои въпроси, свързани с изплащането на дивидентите.
 
Отмяната на предварителните обезпечителни мерки, наложени в ревизионно производство по ДОПК.
 
Какви документи трябва да се съхраняват в личното трудово досие на работника и служителя? Колко време трябва да се съхранява трудовото досие?
 
Необходимо ли е предварително разрешение на инспекцията по труда за сключване на трудов договор с непълнолетен при условията на чл. 230 КТ, който ще се обучава по чл. 17 а от Закона за професионалното образование и обучение?

Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) след 01.01.2013 г. по договор за предоставяне на концесия за услуга без договорена компенсация и определено концесионно възнаграждение

 

 

 
Мария Костова, данъчен консултант


Целта на материала е да представи спецификата и внесе яснота при прилагане разпоредбите на ЗДДС при концесионните договори за услуга, имайки предвид комплексния характер на концесионните правоотношения, както и обстоятелството, че по своята същност концесионите договори за услуга представляват дългосрочни договори с непрекъснато изпълнение.

В този материал не са засегнати концесионните договори за строителство и добив. Същите ще бъдат обект на отделна разработка.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Данъчна практика

 • Данъчна практика

 • Полезна информация

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Следващ брой

Рубрики