Новини

 • [16.01.2017]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана декларацията за облагане на доходите на физическите лица с баркод.

 • [14.01.2017]

  Обявените видео семинари за абонати на списание "Данъци.ТИТА" вече са заснети. В момента се обработват. Ще излязат като самостоятелен брой около 27. 01. 2017 г. 

 • [11.01.2017]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно новото задължение съгласно последните промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, регистриран по ДДС, да се регистрира по ЗДДС.

 • [10.01.2017]

  В ДВ, бр. 3 от 10. 01. 2017 г., Неофициален раздел е обнародвана съвместната Заповед на НСИ и МФ № РД-05-1113 от 21. 12. 2016 г. и № ЗЦУ-1611 от 22. 12. 2016 г. за определяме реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица (респондентите), с която се утвърждават образците на съответните формуляри, както и са обнародвани съответните образци.

 • [06.01.2017]

  В ДВ, бр. 2 от 06. 01. 2017 г. е обнародвано ПМС № 382 от 29. 12. 2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

 • [05.01.2017]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно промяна от 1 януари 2017 г. на ставката на ДДС за услуги "достъп до Интернет" в Унгария на 18%. 

 • [04.01.2017]
  На Интернет страницата на НАП са публикувани:
  -         Становище № 20-00-1 от 04.01.2017 г. относно промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите";
  -         Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, за ЗО и за УчПФ по осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице за 2017 г. 
 • [04.01.2017]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация за промяна на стандартната ставка по ДДС в Румъния в сила от 01. 01. 2017 г.

 • [03.01.2017]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация за актуалната процедура за издаване на Удостоверение за местно лице, както и актуалната бланка на "Искане за издаване на удостоверение за местно лице".

 • [03.01.2017]

  На Интернет страницата на НАП е публикуван актуалният програмен продукт „Трудови договори” за 2017 г.

 • [01.01.2017]

  На Интернет страницата на НАП е обнародвана информация относно разширяване от 1 януари 2017 г. на обхвата на стоките, за които се извършва валидация на данните при приемане на Интрастат декларации, на базата на определени от НАП диапазони, за минимално и максимално тегло в килограми за единица количество по допълнителна мярка.

 • [30.12.2016]
  В ДВ, бр. 105 от 30. 12. 2016 г. (последният за 2016 г.) бяха обнародвани:
  -         Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИД КТ), в сила от 30. 12. 2016 г., с преходни разпоредби (ПЗР) на който се направиха промени и в други нормативни актове, вкл. Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК); 
  -         Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (ЗИД ТЗ), с ПЗР на който се направиха промени и в други нормативни актове, вкл. Закона за търговския регистър (ЗТР) и ДОПК.
 • [30.12.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информция относно достъпа до електронните й услуги от 01. 01. 2017 г.

 • [29.12.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно подаването на годишните отчети за дейността (ГОД) за 2016 г.

 • [28.12.2016]

  Актуалните образци на годишните данъчни декларации за печалбите и доходите за 2016 г. по ЗКПО и ЗДДФЛ вече са качени и на Интернет страницата на НАП. 

Потребител

Забравена парола?