Новини

 • [17.04.2015]

  На Интернет страницата си НАП допълни информация за изискванията за плащане по глава 18 от ЗДДС.

 • [16.04.2015]

  На Интернет страницата си НАП напомня, че в края на месец април изтича срокът за подаване на Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за първото тримесечие на 2015 г. 

 • [15.04.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно засилване контрола върху дейността на строителните фирми.

 • [31.03.2015]

  В ДВ, бр. 24 от 31. 03. 2015 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, в сила от 31. 03. 2015 г.

 • [30.03.2015]

  На Итернет страницата на Министерство на финансите е публикувано съобщение за сезиране на Европейската комисия за промени в Кодекса за подоходно облагане на Гърция, с последните промени в който, България е включена в списъка на страни с преференциален данъчен режим - разходите в полза на лица, установени в страни с такъв режим не се признават за данъчни цели, освен ако не се обложат с 26 на сто данък при източника.

 • [26.03.2015]

  На Интернет страницата на МФ е публикувана информация относно подписване на нова Спогодба между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имуществото (СИДДО).

 • [24.03.2015]
  В ДВ, бр. 22 от 24. 03. 2015 г. са обнародвани:
  -        Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане ЗКПО), със Заключителна разпоредба (ЗР), на който са направени промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ);
  -        Закон за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър (ЗТР), със ЗР на който са направени промени и в други нормативни актове, включително в Търговския закон (ТЗ), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС)
  -        Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвес­тиране, със ЗР на който са направени промени и в КСО.
 • [24.03.2015]

  На Интернет страницата на НАП е утвърден нов образец на Декларацията по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски. 

 • [24.03.2015]

  На Интернет страницата на НАП е обнародвана информация относно решение на ЕК, въз основа на което земеделските стопани могат да ползват преотстъпване на данък по чл.189б от ЗКПО и по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2014 г.  

 • [23.03.2015]

  Поради големия интерес към курса по СИДДО на 04-05 юни и пълното изчерпване на местата за тези от Вас, които не успяха да се запишат, предлагаме аналогичен курс по СИДДО:

   

  - 25 - 26 юни 2015 г., гр. София
  - Лектор: доц. д-р Людмила Мермерска
  - Максимален брой участници: 20 бр.
  - Отстъпки до 29/05/2015 г.
   

 • [23.03.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана Заповед № ЗЦУ-297/20.03.2015 г. на изпълнителният директор на НАП за формата и обхвата на информацията за целите на автоматичния обмен на информация с държавите-членки на ЕС, която следва да бъде предоставяна от пенсионноосигурителните дружества и животозастрахователните дружества.

 • [18.03.2015]
  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация:
  -        относно утвърден структуриран формат от  електронния регистър от ЗДДС по чл. 120, ал. 3 от ЗДДС, воден от лицата, регистрирани на основание на чл. 154 и чл. 156 от ЗДДС;
  -        утвърждаване на формата, структурата и валидационната схема на файла с който се подава справка-декларация за прилагане на специалния режим в Съюза по чл. 159б, ал. 4 от ЗДДС.
 • [13.03.2015]

  В ДВ, бр. 19 от 13. 03. 2015 г. е обнародвано ПМС № 51 от 06. 03. 2015 г. за наредба за изменение и допълнение на Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОБДОО), в сила от 01. 01. 2015 г. 

 • [10.03.2015]
  В ДВ, бр. 18 от 10. 03. 2015 г. е обнародвана Заповед № ЗМФ-124 от 13. 02.  2015 г. на министъра на финансите за утвърждаване на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2014 г.
   
 • [10.03.2015]
   В ДВ, бр. ДВ. бр.18 от 10. 03. 2015 г. са обнародвани промени в:
  -        Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ);
  -        Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДВПОВ),
  целящи синхронизирането им с промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01. 01. 2015 г.

Потребител

Забравена парола?