Новини

 • [28.08.2015]

  В ДВ, бр. 66 от 28. 08. 2015 г. е обнародвана Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ, бр. 49 от 2015 г.), в сила от 28. 08. 2015 г.

 • [25.08.2015]
  Сформира се нова група за курс по СИДДО: 24 - 25 септември 2015 г., гр. София.
  Лектор доц. д-р Людмила Мермерска
  Максимален брой участници: 20 бр.
  Отстъпки до 04/09/2015 г.
 • [19.08.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана ивформация, че 3 600 физически лица, неплатили своите актове към КАТ и другите органи на МВР, ще получат обаждане от НАП в следващите 30 дни. 

 • [18.08.2015]

  В ДВ, бр. 63 от 18. 08. 2015 г. е обнародвано ПМС № 212 от 13. 08. 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в сила от 18. 08. 2015 г.

 • [14.08.2015]

  В ДВ, бр. 62 от 14. 08. 2015 г. е обнародван нов Закон за гарантиране на влоговете в банките, в сила от 14. 08. 2015 г.

 • [11.08.2015]
  В ДВ, бр. 61 от 11. 08. 2015 г. са обнародвани:
  -       Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО), в сила от 01. 01. 2016 г., с преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на който са направени промени и в други нормативни актове, включителноДанъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Кодекса на труда (КТ);
  -       Закон за банковата несъстоятелност, в сила от 11. 08. 2015 г., с ПЗР на който са направени промени и в Закона за независимия финансов одит (ЗНФО);
  -       новият Закон за Националната служба за охрана, в сила от 01. 11. 2015 г., с ПЗР на който е допълнен Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
 • [10.08.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана обновена версия на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси.

 • [10.08.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувано Становище № 20-00-163 от 07. 08 2015 г. във връзка с измененията и допълненията на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, обнародвани в ДВ, бр. 60 от 07. 08. 2015 г. 

 • [07.08.2015]
  В ДВ, бр. 60 от 07. 08. 2015 г. са обнародвани:
  -        Закон за изменение и допъпнение на Закона за митниците, като с преходни и заключителни разпоредби са направени промени и в други нормативни актове, сред които е и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за автомобилните превози, по повод възможности за проверки от страна на митническите органи;
  -        Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, която е в сила от 07. 08. 2015 г.
 • [05.08.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация за стартирана изцяло нова система за онлайн плащания на данъци и осигуровки.

 • [04.08.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно случаите на зареждане с горива за собствени. нужди, при които не се изисква да се монтират нивомерни системи и да се подават данни с дистанционна връзка с НАП от началото на септември.

 • [04.08.2015]

  На Интерент страницата на НАП е публикуван списък на електронни услуги на НАП, които от 20. 07. 2015 г. съгласно Заповед №ЗЦУ-849/20.07.2015 г. на изпълнителния директор на НАП не се предоставят с право на частичен достъп.

 • [03.08.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно стартиране на ревизии на всички издатели на централни печатни издания относно спазването на данъчното и осигурителното законодателство.

 • [31.07.2015]

  В ДВ, бр. 58 от 31. 07. 2015 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки.

 • [28.07.2015]
  В ДВ, бр. 57 от 28. 07. 2015 г. са обнародвани:
  -        ПМС № 188 от 20. 07. 2015 г., с което се приема Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО), в сила от 1 януари 2016 г., като с нея се отменя Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване;
  -        ПМС № 188 от 20. 07. 2015 г., с което се допълва Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, в сила от 28. 07. 2015 г.

Потребител

Забравена парола?