Новини

 • [24.11.2015]

  Двудневният семинар по ЗКПО, ЗДДФЛ, КТ и КСО във връзка с промените за 2016 г. и годишното приключване за 2015 г. се запълни.

  Поради големия интерес пускаме нов семинар на 21 и 22 януари 2016 г. Той ще е последният по ЗКПО, ЗДДФЛ, КТ и КСО за началото на 2016 г. 

 • [21.11.2015]

  В ДВ, бр. 90 от 20. 11. 2015 г. са обнародвани декларациите за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания.

 • [17.11.2015]

  В ДВ, бр. 89 от 17. 11. 2015 г. е обнародвано Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA.

 • [17.11.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана Заповед № РД 05-733/08.10.2015 г. на председателя на НСИ относно определяне на праговете за деклариране по система Интрастат за 2016 г.

 • [16.11.2015]

  На Интернет страницата си НАП информира за стартирала от днес лотария с касови бележки.

 • [15.11.2015]

  На 19 и 20 януари 2016 г. се провежда двуднедневен семинар по ЗКПО, ЗДДФЛ, КТ и КСО. Лектори: Людмила Мермерска, Михаил Илиев и Димитър Бойчев. Максимален брой участници: 35 бр. Крайна дата за записване: 18 декември 2015 г.

 • [11.11.2015]

  На Интернет страницата на НАП са публикувани декларации за ползване на облекчения за деца и деца с увреждания.

 • [02.11.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация: "Как земеделските производители да подадат повторно данни в НАП за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди" 

 • [31.10.2015]

  Към екипа ни се присъедини Мария Костова, данъчен консултант по ЗДДС.

  Представяме неин материал относно прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) след 01.01.2013 г. по договор за предоставяне на концесия за услуга без договорена компенсация и определено концесионно възнаграждение, публикуван в ноемврийския брой на списание "Данъци ТИТА". 

 • [30.10.2015]

  В бр. 84 от 30. 10. 2015 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, в сила от 30. 10. 2015 г.

 • [27.10.2015]

  В бр. 83 от 27. 10. 2015 г. са обнародвани Решение на ВАС № 6046 от 26 май 2015 г. по адм. д. № 5547 от 2012 г., с което се отменят разпоредби на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18), както и следващите го промени, въведени с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г., в сила от 27. 10. 2015 г.

 • [26.10.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно нова версия на Информационна система „Контрол на горивата“, в която е реализирана допълнителна логическа проверка при подаване на ЕДД за продажба.

 • [20.10.2015]

  В ДВ, бр. 81 от 20. 10. 2015 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (ЗИД ЗАНН), в сила от 21. 11. 2015 г. 

 • [20.10.2015]
  В ДВ, бр. 81 от 20. 10. 2015 г. са обнародвани укази за ратифициране на две нови спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО):
  -        Спогодба между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и
  -        Спогодба между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество, както и 
  -        Споразумение между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси.
   
   
 • [16.10.2015]

  ДВ, бр. 80 от 16. 09. 2015 г. е обнародвано ПМС № 273 от 12. 10. 2015 г. за изменение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите (МФ) по Закона за държавните такси.

Потребител

Забравена парола?