Новини

 • [24.02.2015]

  На Интернет страницата на НАП са публикувани Указания за ползване на е-услуга „Подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди, съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС“. Напомня се, че до 9 март всички задължени лица по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС трябва да подадат в НАП данни за наличните съдове и съоръжения, с които разполагат. 

 • [24.02.2015]

  На Интернет страницата на НАП са публикувани годишните декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001 и 2001 б) с баркод.

 • [23.02.2015]

  На Интернет страницата на НАП са публикувани кратки информационни материали относно различни въпроси, свързани с деклариране на доходи и осигуровки на физически лица.

 • [20.02.2015]
  В ДВ, бр. 14 от 20. 02. 2015 г. са обнародвани:
  -         Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;
  -         Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;
  -         Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗИД ЗМВР), с преходни и заключителни разпоредби на който са направени промени и в други нормативни актове, включително в Закона за местните данъци и такси, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Кодекса за социално осигуряване и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 • [16.02.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана обновена версия на програмния продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси, в който са отстранени грешките и проблемите от обновяване № 3 на клиентския софтуер.

 • [13.02.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикуван утвърден от изпълнителния директор на НАП формат и ред за създаване и предаване на файлове, съдържащи данни за „Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица“. 

 • [13.02.2015]

  В ДВ, бр. 12 от 13. 02. 2015 г. са обнародвани нов Закон за Сметната палата (ЗСП) и Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗИДЗПЗП), с преходни и заключителни разпоредби на които се направиха и синхронизиращи разпоредби в други нормативни актове, включително в ДОПК, КСО, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗЗО, ЗДБРБ 2015 г. и ЗБДОО 2015 г. 

 • [12.02.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно попълване на данните, необходими за идентифициране на чуждестранните физически лица за целите на автоматичния обмен в рамките на Европейския съюз.

 • [11.02.2015]

  Във връзка с обвързването на правото на ползване на преотстъпване на данък по реда на чл. 189 и чл. 189б от Закона за корпоративеното подоходно облагане за 2014 г. с положитено становище на Европейската комисия (ЕК), НАП уведомява на Интернет страницата си, че засега няма получено положително становище на ЕК.

 • [05.02.2015]

  На  Интернет страницата на Министерство на финансите е публикувано Указание на министъра на финансите № ДПРС - 1 от 04. 02. 2015 г. към ръководителите на бюджетните организации за извършване на Оценка за съответствие със законодателството по държавните помощи.

 • [04.02.2015]

  На Интернет страницата на  НАП е публикувана обновена версия на програмния продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси, в който са отстранени грешките и проблемите от обновяване № 2 на клиентския софтуер.

 • [02.02.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана кратка информация относно облекчението за лихви по ипотечни кредити, което може да се ползва от един от членовете на младо семейство с ипотечен жилищен кредит.

 • [02.02.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно възможностите за проверка на здравно-осигурителния статус на дадено лице, включително и по информационния телефон на НАП.

 • [30.01.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана обновена версия на програмни продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси.

 • [28.01.2015]

  На Интернет страницата на Министерство на финансите е публикуван анализ на промените в чл. 118 от ЗДДС, в сила от 01. 01. 2015 г., както и предложения за промени по проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Потребител

Забравена парола?