Новини

 • [09.12.2016]
  В ДВ, бр. 98 от 09. 12. 2016 г. са обнародвани:
   
  -        Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., като с преходни разпоредби са направени промени и в други нормативни актове, вкл. Кодекса за социално осигуряване (КСО), Кодекса на труда (КТ), Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя  (ЗГВРСПНР);
  -        Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г., като с преходни разпоредби са направени промени и в други нормативни актове, вкл. в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО);
  -        Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г., като с преходни разпоредби са направени промени и в други нормативни актове, вкл. в Закона за митниците (ЗМ),
 • [09.12.2016]
  В ДВ, бр. 97 от 06. 12. 2016 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, с преходни разпоредби на който, са направени промени и в останалите данъчни закони, включително и в Закона за счетоводството, в сила от 01. 01. 2017 г. Представяме обзор на направените промени в данъчното законодателство за 2017 г.
 • [06.12.2016]

  В ДВ, бр. 97 от 06. 12. 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, с преходни разпоредби на който, са направени промени и в останалите данъчни закони, вкл. и в Закона за счетоводството, в сила от 01. 01. 2017 г.
   

 • [29.11.2016]
  В ДВ, бр. 95 от 29. 11. 2016 г. е обнародван нов Закон за независимия финансов одит (ЗНФО). С ПЗР на закона са направени и кореспондиращи промени и в други нормативни актове, включително Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за счетоводството (ЗСЧ), както е кореспондиращи редакционни поправки в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).
 • [26.11.2016]
  През м. януари 2017 г. списание Данъци ТИТА провежда два семинара:
  -         на 17 и 18 януари по ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО. 
  -         на 24, 25 и 26 януари по ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, КСО и КТ . 
   Лектори: Людмила Мермерска, Моника Петрова, Димитър Бойчев и Михаил Илиев.
 • [25.11.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация за разширяване обхвата на стоките, за които се извършва валидация на данните при приемане на Интрастат декларации, в сила от 01. 12. 2016 г.

 • [16.11.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно постигната договореност между българската и румънската данъчна администарция за съвместни проверки на рискови групи стоки по границата между двете държави.

 • [14.11.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувано нова специална подрубрика „Форум на ЕС за ДДС", която дава информация за създадената през 2012 г. структурирана платформа за диалог между държавите членки и представители на бизнеса, която цели подобряване на прилагането на ДДС законодателството на практика.

 • [08.11.2016]

  В ДВ, бр. 88 от 08.11. 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС).

 • [03.11.2016]

  На Интернет страницата си НАП информира, че от м. октомври получава автоматизирано данни за нови просрочени задължения и плащания, направени по сметки на МВР за фишове и наказателни постановления, издадени от органи на Министерството за нарушения по Закона за движение по пътищата.

 • [25.10.2016]

  В ДВ, бр. 84 от 25. 10. 2016 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09. 07. 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 • [24.10.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана Заповед № РД 05-8691/14.10.2016 г. на председателя на НСИ относно определяне на праговете за деклариране по система Интрастат за 2017 г.

 • [20.10.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно въведеното задължение звеното за фискален контрол на НАП да следи в денонощен режим по границите на страната целия стоков поток на китайски и турски карго товари под митнически режим 42.

 • [14.10.2016]
  В ДВ, бр. 81 от 14. 10. 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, в сила от 01. 01. 2017 г., с преходни разпоредби на който са направени кореспондиращи промени в редица закони, вкл. и в:
  -        Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и
  -        Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИТ).
 • [13.10.2016]

  На Интернет страницата на НАП е пубикувана обновена версия на програмен продукт за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6.

Потребител

Забравена парола?