Новини

 • [30.04.2016]

  Сформира се нова група за курс: "Разбери СИДДО, правилата за командироване в ЕС и осигуряване в трансгранични ситуации": 15 – 17 юни 2016 г., гр. София. Лектори: Людмила Мермерска, Михаил Илиев, Димитър Бойчев. Краен срок за заплащане: 21. 05. 2016 г. 

 • [27.04.2016]

  На Интернет страницата на НАП е обнародван актуализираният за 2016 г. Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

 • [26.04.2016]

  В ДВ, бр. 33 от 26. 04. 2016 г. е обнародван Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност, който влиза в сила от 21. 05. 2016 г.

 • [22.04.2016]
  В ДВ, бр. 32 от 22. 04. 2016 г. са обнародвани:
  -       Закон за изменение на Закона за местните данъци и такси (ЗИДЗМДТ), в сила от 01. 01. 2017 г.;
  -       Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федеративна република Бразилия за социална сигурност;
  -       Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република.
 • [19.04.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно промяна в структурата на номерата на образуваните преди 1 февруари 2016 г. изпълнителни дела за събиране на просрочени публични дългове.

 • [07.04.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация за осигурен достъп с ПИК на НАП до шест електронни услуги, свързани преди всичко със справки относно парични обезщетения.

 • [05.04.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана актуализираната версия на Наръчника по  ДОПК за 2016 г.

 • [05.04.2016]

  В ДВ, бр. 27 от 05. 04. 2016 г. са обнародвани:

  -      Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗИД ЗМФТ), със заключителна разпоредба на който са направени и промени в  Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);

  -       ПМС № 66 от 28. 03. 2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, със заключителна разпоредба на който се прави промяна Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ).

 • [31.03.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана актуализираната версия на Наръчника по ДОПК за 2016 г.

 • [29.03.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана актуализираната версия на Наръчника по корпоративно подоходно облагане за 2016 г.

 • [15.03.2016]

  В ДВ бр. 20 от 15. 03. 2016 г. е обнародвано Решение на № 3 от 8 март 2016 г. по конституционно дело № 6 от 2015 г., с което се обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). 

 • [07.03.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно новите правила за формиране на здравно осигурителния статус, регламентирани с новата разпоредба на ал. 6 на чл. 39 от Закона за здравното осигуряване (обн. ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01. 01. 2016 г.)

 • [01.03.2016]
  В ДВ, бр. 17 от 01. 03. 2016 г. са публикувани няколко постановления на Министерски съвет, с  които са направени промени в наредби, свързани с осигуряването, които влизат в сила от 01. 01. 2016 г., включително за изменение и допълнение на:
  -         Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица;
  -         Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване; 
  -         Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
 • [19.02.2016]

  В ДВ, бр. 14 от 19. 02. 2016 г. е обнародван Закон за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки.

 • [10.02.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана кратка информация относно деклариране на ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди.

Потребител

Забравена парола?