Новини

 • [27.09.2016]
  ДВ, 75 от 27. 09.2015 г. са обнародвани:
  -        Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО) с преходни разпоредби на който са направени промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и редакционни поправки в Закона за митниците (ЗМ), в сила от 01. 01. 2016 г.;
  -        Наредба № 6 от 17 септември 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците (ЗМ);
  -        Наредба № Н-7 от 19 септември 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).
 • [20.09.2016]

  В ДВ, бр. 44 от 20. 09. 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД ЗЮЛНЦ), в сила от 01. 01. 2018 г. В тази връзка са направени промени в Закона за търговския регистър, както и кореспондиращи промени в други нормативни актове.

 • [19.09.2016]
  На Интернет страницата на Министерство на финансите са публикувани проекто-промените в данъчните закони за 2017 г.
 • [17.09.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно стартиране на проверки на 1900 работодатели в София, при които значителна част от заетите на пълен работен ден получават минималната работна заплата.

 • [09.09.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувано Указание относно прилагане на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 111б – чл. 111з от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).

 • [09.09.2016]
  В ДВ, бр. 70 от 09. 09. 2016 г. са обнародвани:
  -        ПМС № 226 от 01. 09. 2016 г. за отменяне на Правилника за прилагане на Закона за митниците (ППЗМ), приет с Постановление № 270 на Министер­ския съвет от 1998 г.;
  -        Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност  (ЗД ЗДДС).
 • [02.09.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно процедурата на обезпечения на течни горива, въведена с последното изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (обн. ДВ, бр. 60 от 02. 08. 2016 г.).

 • [02.09.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация оттносно разширяване от 02. 09. 2016 г. на обхвата на стоките, за които се прави валидация на данните при приемане на Интрастат декларации.

 • [01.09.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно новата възможност за възстановяване без проверка на ДДС на фирми, отговарящи на определени условия, в сила от 01. 09. 2016 г. 

 • [23.08.2016]
  В ДВ, бр. 66 от 23. 08. 2016 г. е обнародвана Наредба № 5 от 12 август 2016 г.  за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност, като  се отменя Наредба № 1 от 2011 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност.
 • [22.08.2016]

  На Интернет страницата на НАП са публикувани Указания на ДДС Комитет по въпроси, свързани с облагане с данък върху добавената стойност на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път.

 • [16.08.2016]

  В ДВ, бр. 64 от 16. 08. 2016 г. е обнародвана нова Спогодба между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите.

 • [11.08.2016]

  На Интернет страницата на НАП e публикувано Указание № 20-00-157/10.08.2016 г. относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на операции, свързани с дейността на консорциум (неперсонифицирано дружество).

 • [10.08.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно нова Инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници" и „Български пощи" ЕАД при митническото оформяне на международни пощенски пратки, в сила от 01. 07. 2016 г. 

 • [09.08.2016]

  В ДВ, бр. 62 от 09. 08. 2016 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на
  Наредба № 33 от 19. 09. 2006 г. за индивидуалните заявление за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ), в сила от 15. 08. 2016 г.

Потребител

Забравена парола?