Новини

 • [29.07.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно промяна в процедурата за издаване на Удостоверение за местно лице за целите на СИДДО.

 • [27.07.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно разкрита от ДАНС, НАП и МВР схема за манипулация на оборотите в търговски обекти.

 • [26.07.2016]

  В ДВ, бр. 58 от 26. 07. 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците, с преходни и заключителни разпоредби на който са направени синхронизиращи промени в редица нормативни актове, включително и в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 • [22.07.2016]

  В ДВ, бр. 57 от 22.07. 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, с преходна разпоредба на който са направени промени и в разпоредба Кодекса на труда (КТ). Обнародвана е и нова наредба на Министерство на финансите (МФ) - Наредба № Н-3 от 8 юли 2016 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество.

 • [18.07.2016]
  В ДВ, бр. 45 от 14. 06. 2016 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗИДЗПЗП), с § 21 от Преходните и заключителните разпоредби на който се направени и съответстващи промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). С направените промени се въвежда нова схема на държавна помощ за възстановяване акциз на земеделските стопани за закупено гориво. 
   
  В тази връзка представяме коментара: „Нова схема за възстановяване на акциз на земеделските стопани“ от августовския брой на списанието, публикуван предварително в Рубрика "Безплатно".
 • [13.07.2016]

  В Народното събрание е внесен Законопроект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с преходни разпоредби на който са направени промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Предложените промените са свързани с въвеждане на 10 на сто „данък върху разходите в натура“, свързани с използване на активи и/или персонал за лично потребление.

 • [13.07.2016]
  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно издадени през първото полугодие на 2016 г. ревизионни актове спрямо 48 управители, както и други членове на органи на управление на дружества за установяване на солидарна отговорност въз основа на чл. 19 от Данъчно-осигурителния кодекс (ДОПК).
 • [01.07.2016]
   
  В ДВ, бр. 50, от 01. 07. 2016 г. са обнародвани два международни акта, в сила от 01. 07. 2016 г.:
   
  -        Конвенция за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г. и
  -        Многостранно споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки.
 • [24.06.2016]

  В ДВ, бр. 48 от 24. 06. 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, в сила от 01. 07. 2016 г.

 • [23.06.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувано становище № 20-00-120 от 16. 06. 2016 г. относно третиране на предплатените телефонни карти (фонокарти) като доставка на услуга по смисъла на ЗДДС. 

 • [14.06.2016]

  В ДВ, бр. 45 от 14. 06. 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗИДЗПЗП), с § 21 от Преходните и заключителните разпоредби на който се направени и съответстващи промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС

 • [14.06.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно задължението за представяне на ГФО за 2015 г.

 • [07.06.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана обновена версия на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. № 3, обр. № 6 и ръководство за инсталация.

 • [07.06.2016]

  В ДВ, бр. 43 от 07. 06. 2016 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (ЗИД ЗПФ).

 • [03.06.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно нови диапазони за входящ контрол на стоки от глави 58, 59, 64, 65 и 66 на комбинираната номенклатура, които следва да се имат предвид от 06. 06. 2016 г.

Потребител

Забравена парола?