Новини

 • [26.01.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация, скоято се напомня на самоосигуряващите се лица, че могат да променят вида на осигуряването си до 31 януари. 

 • [19.01.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) на предприятията за 2014 г.

 • [16.01.2015]

  В ДВ, бр. 4 от 16. 01. 2015 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица

 • [15.01.2015]
  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация за:
  -        наличие на услуга за подаване данъчна декларация за облагане на доходите от 2014 г. по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК);
  -        обновена версия на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация;
  -        нова версия на офлайн приложението на Интрастат оператора.
 • [12.01.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувано опровержение среще разпространената от Българското национално радио (както  и от други медии) информация, че НАП е указала на териториалните си структури еднократен избор за осигуряване между НОИ и Универсалните пенсионни фондове.

 • [12.01.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувано Становище № 20-00-6 от 09.01.2015 г. относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и НЗОК за 2015 г. и изменения и допълнения в КСО, в сила от 01.01.2015 г., направени с § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗБДОО за 2015 г.

 • [09.01.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно съвместни проверки на НАП, Агенция „Митници“ и МВР в т.нар. ведомствени бензиностанции за изпълнение на влязлото в сила в началото на годината законово изискване обектите да бъдат оборудвани с нивомерни системи.

 • [09.01.2015]

  На Интернет страницата на МФ е публикувана информация на МФ за промените в данъчното законодателство през 2015 г.

 • [09.01.2015]

  Представено е кратко резюме на промените, въведени с Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИД ППЗДДС), обнародван в ДВ, бр. 1 от 06. 01. 2015 г. и в сила от деня на обнародването му. 

 • [07.01.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана обновена версия на програмни продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси.

 • [06.01.2015]

  На новата Интернет страница на НАП са обнародвани образци на следните документи: Заявление за дерегистрация по ЗДДС, Заявление за регистрация по ЗДДС, Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код и Заявление за отказ от ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код.

 • [06.01.2015]
  В ДВ, бр. 1 от  06. 01. 2015 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИД ППЗДДС), в сила от 06. 01. 2015 г.
 • [05.01.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикуван актуализираният програмен продукт "Трудови договори” за 2015 г., като в него е включена и Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД), в сила от 1 януари 2015 г.

 • [04.01.2015]

  Представено е кратко резюме на обнародваните в ДВ, бр. 107 от 24. 12. 2014 г. (извънреден) Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (ЗДБРБ 2015 г.), Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. (ЗБДОО 2015 г.), Закон за бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2015 г. (ЗБНЗОК 2015 г.), както и промените в норми на данъчното и осигурителното законодателство, направени с преходните и заключителните им разпоредби.

 • [30.12.2014]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно изискванията към годишната отчетност за дейността (ГОД) за 2014 г.

Потребител

Забравена парола?