Новини

 • [20.10.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно въведеното задължение звеното за фискален контрол на НАП да следи в денонощен режим по границите на страната целия стоков поток на китайски и турски карго товари под митнически режим 42.

 • [14.10.2016]
  В ДВ, бр. 81 от 14. 10. 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, в сила от 01. 01. 2017 г., с преходни разпоредби на който са направени кореспондиращи промени в редица закони, вкл. и в:
  -        Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и
  -        Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИТ).
 • [13.10.2016]

  На Интернет страницата на НАП е пубикувана обновена версия на програмен продукт за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6.

 • [11.10.2016]
  В ДВ, бр. 80 от 11. 10. 2016 г. са обнародвани:
  -       Спогодба между Република България и Черна гора за социална сигурност и Административно споразумение за нейното прилагане, както и
  -       поправка в Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси, обнародван в ДВ, бр. 32 от 2016 г.
 • [07.10.2016]

  В ДВ, бр. 79 от 07.10. 2016 г. е обнародвано ПМС № 255 от 29. 09. 2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ППЗТМТМ), в сила от 30. 09. 2016 г.

 • [04.10.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация за разширяване обхвата на стоките, за които се извършва валидация на данните при приемане на Интрастат декларации в сила от 04. 10. 2016 г.

 • [29.09.2016]
  През м. декември 2016 г. списание Данъци ТИТА провежда два двудневни семинара по ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО, съответно на:
  -        на 15 и 16 декември;
  -        на 20 и 21 декември. 
  Лектори: Людмила Мермерска, Моника Петрова и Димитър Бойчев.

 • [27.09.2016]
  ДВ, 75 от 27. 09.2015 г. са обнародвани:
  -        Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО) с преходни разпоредби на който са направени промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и редакционни поправки в Закона за митниците (ЗМ), в сила от 01. 01. 2016 г.;
  -        Наредба № 6 от 17 септември 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците (ЗМ);
  -        Наредба № Н-7 от 19 септември 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).
 • [21.09.2016]

  Образецът на новата Данъчна декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници вече е публикуван на Интернет страницата на НАП.

 • [20.09.2016]

  В ДВ, бр. 44 от 20. 09. 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД ЗЮЛНЦ), в сила от 01. 01. 2018 г. В тази връзка са направени промени в Закона за търговския регистър, както и кореспондиращи промени в други нормативни актове.

 • [19.09.2016]
  На Интернет страницата на Министерство на финансите са публикувани проекто-промените в данъчните закони за 2017 г.
 • [17.09.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно стартиране на проверки на 1900 работодатели в София, при които значителна част от заетите на пълен работен ден получават минималната работна заплата.

 • [09.09.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувано Указание относно прилагане на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 111б – чл. 111з от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).

 • [09.09.2016]
  В ДВ, бр. 70 от 09. 09. 2016 г. са обнародвани:
  -        ПМС № 226 от 01. 09. 2016 г. за отменяне на Правилника за прилагане на Закона за митниците (ППЗМ), приет с Постановление № 270 на Министер­ския съвет от 1998 г.;
  -        Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност  (ЗД ЗДДС).
 • [02.09.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно процедурата на обезпечения на течни горива, въведена с последното изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (обн. ДВ, бр. 60 от 02. 08. 2016 г.).

Потребител

Забравена парола?