Новини

 • [01.07.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация за нова версия на ИС „Контрол на горивата“, в която е актуализирана функционалността за XML зареждане на данни за деклариране.

 • [30.06.2015]
  В ДВ, бр. 49 от 30. 06. 2015 г. са обнародвани:
  -        Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ПИД ППЗАДС), в сила от 30. 06. 2015 г. и
  -        Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
 • [27.06.2015]

  В ДВ, бр. 48 от 27. 06. 2015 г. (извънреден) е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ЗИД ЗЗО), с който са направени редица промени в закона.

 • [26.06.2015]

  В ДВ, бр. 47 от 26. 06. 2015 г. е обнародван Закон за ратифициране Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA, подписано на 5 декември 2014 г. в София.

 • [16.06.2015]

  В ДВ, бр. 44 от 16. 06. 2015 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

 • [09.06.2015]

  В ДВ, бр. 42 от 09. 06. 2015 г. е обнародвано ново ПМС № 139 от 04. 06. 2015 г. за определяне нови размери на минималната работна заплата (МРЗ) за страната.

 • [05.06.2015]
  В ДВ, бр. 41 от 05. 06. 2015 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС).
 • [02.06.2015]
  В ДВ, бр. 40 от 02. 06. 2015 г. е обнародвано ПМС № 131 от 28. 05. 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове, с което са направени промени в:
  -        Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, в сила от 17. 02. 2015 г.;
  -        Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, както и редакционна поправка в
  -         Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, в сила от 17. 02. 2015 г.
 • [29.05.2015]

  В ДВ бр. 39 от 29. 05. 2015 г. е обнародвана Наредба за допълнение на Наредба Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки, в сила от 29. 05. 2015 г. 

 • [26.05.2015]

  На Интернет страницата на Министерството на финансите (МФ) е публикувана информация за разширяване възможностите на системата „Матеус" с достъп до Интернет страниците на общините с безплатен персонален идентификационен код за проверка на задължения за местни данъци и такси.

 • [22.05.2015]

  В ДВ бр. 37 от 22. 05. 2015 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, като със заключителна разпоредба се допълва и разпоредба на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

 • [20.05.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикуван актуализиран Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2015 г.

 • [15.05.2015]

  От 15. 05. 2015 г. е в сила нов Закон за енергийнат ефективност (ЗЕЕ). В тази връзка с преходни и заключителни разпоредби на закона са направени синхронизиращи промени в други нормативни актове, включително са редактирани разпоредби и в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

 • [14.05.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикуван актуализиран Наръчник по ДОПК за 2015 г.

 • [13.05.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикуван актуализиран Наръчник по ДДС за 2015 г.

Потребител

Забравена парола?