Новини

 • [04.08.2015]

  На Интерент страницата на НАП е публикуван списък на електронни услуги на НАП, които от 20. 07. 2015 г. съгласно Заповед №ЗЦУ-849/20.07.2015 г. на изпълнителния директор на НАП не се предоставят с право на частичен достъп.

 • [03.08.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно стартиране на ревизии на всички издатели на централни печатни издания относно спазването на данъчното и осигурителното законодателство.

 • [03.08.2015]
  Сформира се нова група за курс по СИДДО: 24 - 25 септември 2015 г., гр. София.
  Лектор доц. д-р Людмила Мермерска
  Максимален брой участници: 20 бр.
  Отстъпки до 04/09/2015 г.
 • [31.07.2015]

  В ДВ, бр. 58 от 31. 07. 2015 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки.

 • [28.07.2015]
  В ДВ, бр. 57 от 28. 07. 2015 г. са обнародвани:
  -        ПМС № 188 от 20. 07. 2015 г., с което се приема Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО), в сила от 1 януари 2016 г., като с нея се отменя Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване;
  -        ПМС № 188 от 20. 07. 2015 г., с което се допълва Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, в сила от 28. 07. 2015 г.
 • [23.07.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно нова е-услуга за безработни и самоосигуряващи се лица, даваща възможност за подаване с персонален идентификационен код на декларациите, свързани със задължителното им осигуряване.

 • [22.07.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно новата е-услуга за плащане на местните данъци за превозни средства и недвижими имоти чрез сайта на НАП, която в момента работи за общините Столична, Велико Търново, Пловдив и Варна.

 • [21.07.2015]

  На Интернет страницата на НАП е обнародвана информация относно новата е - услуга за самоосигуряващи се лица – подаване по интернет с персонален идентификационен код на декларацията при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани.

 • [21.07.2015]
  В ДВ, бр. 55 от 21. 07. 2015 г. са обнародвани:
  -         Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите;
  -         Решение № 4 от 14 юли 2015 г. по конституционно дело № 3 от 2015 г. на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 2, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. 
 • [20.07.2015]

  На Интернет страницата на НАП са публикувани правила за ползване и нови заявления за е-услуги с квалифициран електронен подпис (КЕП) и персонален идентификацоинен код (ПИК).

 • [20.07.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно възможността персоналният идентификационен код (ПИК) да може да бъде получен от всеки от офисите на НАП в страната. 

 • [17.07.2015]
  В ДВ. бр. 54 от 17. 07. 2015 г. са обнародвани:
  -         Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИД КТ), в сила от 17. 07. 2015 г., със Заключителни разпоредби на който, са направени кореспондиращи промени и в други нормативни актове, включително Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО);
  -         Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИД ЗТР);
  -         Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 13. 12. 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
 • [14.07.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация във връзка с удължаване на срока за възстановяване на здравноосигурителните права на гражданите при прекъсването им.

 • [07.07.2015]

  На Интернет страницата на НАП се напомня, че ведомствените бензиностанции следва да монтират измервателни уреди до края на м. август.

 • [07.07.2015]

  В ДВ, бр. 51 от 07. 07. 2015 г. е обнародвано ПМС № 164 от 02. 07. 2015 г. за допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ), в сила от 07. 07. 2015 г.

Потребител

Забравена парола?