tita.bg

Новини

 • [21.08.2014]
  На Интернет страницата на НАП е публикувано ръководство (указание) за употреба за крайните потребители на електронните услуги на Информационна системата „Контрол” (ИС „Контрол”). 
 • [12.08.2014]

  В ДВ, бр. 67 от 12. 08. 2014 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2014 г., с който е извършена актуализация на бюджета й. Със заключителна разпоредба на ЗИД на Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г. са извършени и промени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. Промените са в сила от 12. 08. 2014 г. 

 • [10.08.2014]

  Сформира се нова група за курс по СИДДО: 25 - 26 септември 2014 г., гр. София.

  Лектор доц. д-р Людмила Мермерска

  Максимален брой участници: 15 бр.

  Отстъпки до 05/09/2014 г.


 • [06.08.2014]

  В ДВ, бр. 65 от 06. 08. 2014 г. е обнародвано Решение на Конституционния съд (КС) № 13 от 31. 07. 2014 г. по конституционно дело № 1 от 2014 г., с което се обявяват за противоконституционни точки 2 и 3 от § 6 от заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2014 г., с които са създадени чл. 35а, ал. 1, 2 и 3, чл. 35б, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 35, ал. 1, 2 и 3 и чл. 73, ал. 1, 2, 3 и 4 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). 

 • [01.08.2014]

  На Интернет страницата на НАП е публикувано Указание НФ-5/28.07.2014 г. на министъра на финансите за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми.

 • [01.08.2014]

  В ДВ, бр. 63 от 01. 08. 2014 г. е обнародвана нова Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места. Новата наредба влиза в сила три месеца след обнародването й.

 • [30.07.2014]

  На Интернет страницата на НАП е публикувано Указание № 20-00-158 от 28. 07. 2014 г. относно съобразяване на административната практика с трайно установената практика на ВАС по приложение на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 във връзка с § 1, т. 18 от ДР на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) относно правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили.

 • [29.07.2014]

  На Интернет страницата на Министерството на финансите (МФ) са публикувани два въпросника с цел публична консултация с данъчнозадължените лица относно проблемни въпроси, свързани с облагането по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), както и режима на авансово облагане по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), чрез които данъчно задължени лица могат да дадат предложения за подобряване на законодателството в тази област. Крайният срок за попълване на въпросниците е 10. 08. 2014 г.

 • [25.07.2014]

  В ДВ, бр. 61 от 25. 07. 2014 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, с преходна разпоредба на който са направени синхронизиращи промени и в разпоредби на Кодекса на труда (КТ).

 • [18.07.2014]

  На Интернет страницата на НАП е обнародвана обновена версия на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. № 3 и обр. № 6.

 • [16.07.2014]

  На Интернет страницата на НАП е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС), свързан с доставка на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път. Проектозаконът транспонира промени в законодателството на ЕС, в сила от 01. 01. 2015 г. 

 • [15.07.2014]

  В ДВ, бр. 58 от 15. 07. 2014 г. е обнородвано ПМС № 196 от 10. 07. 2014 г., с което е одобрена Тарифа за таксите, които се събират в производстото по глава единадесета от Закона за обществените поръчки (ЗОП) пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС). Новата тарифа е в сила от 15. 07. 2014 г.

 • [04.07.2014]
  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация за допълнителния списък от стоки с висок фискален риск, утвърден на основание на чл. 127 а от Данъчно-осигурителния кодекс със Заповед на министъра на финансите (ЗМФ  № 599 от 13. 06. 2014 г.), допълваща първоначалния списък от стоки, утвърден със ЗМФ № 4 от 02. 01. 2014 г.
 • [04.07.2014]

  В ДВ. бр. 55 от 04. 07. 2014 г. е публикувано ПМС № 168 от 26. 06. 2014 г. за изменение на нормативни актове, с което е направена промяна в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО).

 • [30.06.2014]

  На Интернет страницата на МФ е публикувана информация относно новия регламент на Европейската комисия (ЕК) за групово освоождаване на някои категории помощи, както и одобряване от ЕК на картата за отпускане на държавна помощ в България за периода 2014-2020 г. 

Потребител

Забравена парола?