Брой:

Отговори на НАП, публикувани в Система “Въпроси и отговори” от Интернет страницата на НАП, относно авансово облагане по реда на ЗКПО и приспадане на надвнесен данък


Въпрос: Може ли надвнесен корпоративен данък по отменения ЗКПО да се приспада от следващи авансови вноски за същия данък по реда на чл. 94 от ЗКПО?

Отговор:Разпоредбата  на  § 56 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО ( ДВ. бр.110 от 21.12. 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) урежда случаите на надвнесен данък по отменения ЗКПО. Съгласно разпоредбата надвнесеният корпоративен данък, който не е приспаднат, възстановен или прихванат към 31 декември 2006 г., може да се приспада по реда на чл. 94от ЗКПО.
 


Въпрос: Може ли алтернативен данък, надвнесен от бюджетно предприятия,да се приспада от дължимия корпоративния данък след преобразуванетому в държавно предприятия по реда на  чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) ? Какви вноски следва да извършват държавните предприятия - правоприемници на бюджетните предприятия в годината на преобразуването?
 
Отговор:

По първия въпрос:
След датата на образуването си държавните предприятия подлежат на облагане скорпоративен данък и са задължени да подават годишна данъчна декларация по чл. 92от ЗКПО за данъчния си финансов резултат и дължимия корпоративен данък. В тазидекларация следва да бъде посочен данъчния финансов резултат, формиран от датата наобразуването на държавното предприятие до 31 декември на съответната година.Корпоративният данък се внася в срок до 31 март на следващата година следприспадане на внесените авансови вноски. несения данъквърху приходите на бюджетното предприятие не се приспада).

В случай, че към датата на преобразуването се установи надвнесен данък върху
приходите на бюджетното предприятие,  той не подлежи на приспадане от дължимия отдържавното предприятие — правоприемник   корпоративен данък. Това е така, защотоЗКПО не допуска приспадане на надвнесени   алтернативни данъци   от дължимкорпоративен данък. В този случай следва да се приложат разпоредбите на разделпърви  Прихващане и възстановяване" от Глава шестнадесета на ДОПК .
 
По втория въпрос:
Държавните предприятия - правоприемници на бюджетните предприятия следва да приложат разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от ЗКПО и съответно да извършват тримесечни авансови вноски за корпоративния данък в годината на преобразуването.
 


Въпрос: Преди преобразуването приемащото дружество е подало дакларация за намаляване на месечните авансови вноски. След вливане получаващото дружество според чл.147, ал.1 от ЗКПО е длъжно да прави тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването. След вливането приемащото дружество следва ли да подаде нова декларация за намаляване на авансовите вноски, ако сметне, че има основание за това?
 
Отговор: Подадена декларация за намаление на месечните авансови вноски преди датата на преобразуването не може да служи за основание за намаляване на тримесечните авансови вноски след датата на преобразуването по аргумент на чл.88, ал. 2 от ЗКПО, затова се налага подаване на нова декларация за намаляване на авансовите вноски.

 
Въпрос: Физическо лице притежаващо предприятие на ЕТ „А”, регистрирано по ЗДДС почива на 31. 07. 2009 г. Фирмата се наследява по чл. 60, ал. 2 от ТЗ. Регистрира се нова фирма на 07. 09. 2009 г. с нов ЕИК. Новата фирма с наименование ЕТ „Х-А” е регистрирана по ЗДДС и унаследява активите на предприятието на починалото лице. Дължи ли ЕТ „Х-А” авансови вноски от 01.10. 2009 г. до 31.12.2009 г. и ако дължи в какъв размер са – както на ЕТ „Х” ли?

Отговор: Съгласно чл. 43, ал.8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, правят авансови вноски при данъчна ставка 15 на сто при условията и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. По отношение на дължимите за 2009 г. авансови вноски са приложими разпоредбите на Част ІІ, Глава 14 "Авансови вноски" от ЗКПО.

В чл. 83, ал. 2 от ЗКПО е предвидено, че авансови вноски не правят:
1. данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 200 000 лв.;
2. новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

В случая физическо лице - наследник е вписано като търговец в търговския регистър през 09. 2009 г., и е започнало да упражнява дейност считано от 01. 10. 2009 г. То придобива търговска правоспособност считано от деня, в който е регистрирано и осъществява дейността си като използва наследената съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени в предприятието на починалото лице. По смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗКПО, физическото лице регистрирано като едноличен търговец дължи авансови вноски за 2009 г.

В случая Вие сте се регистрирали като такъв на 07. 09. 2009 г., предвид на което ще попаднете в хипотезата на чл. 83, ал. 2, т. 2 от ЗКПО и няма да дължите авансови вноски.Въпрос: Как се формират авансовите вноски на дружество, приключило на данъчна загуба през предходната година?(За първите три месеца от текущата година дружеството е внасяло месечни авансови вноски на база на резултата на годината преди предходната.)

Отговор:Дружество, приключило предходна година с данъчна загуба (в писмото - 2006 г.) е на тримесечен режим на авансови вноски за корпоративен данък през текущата година (в писмото 2007 г.) Тримесечните авансови вноски се определят по формулата на чл.87 от ЗКПО.

Авансовата вноска за второ тримесечие на текущата година следва да бъде определена като се преобразува счетоводния финансов резултат (§ 1. т. 16 от ДР на ЗКПО) за периода от 01.01.до 30.06. на текущата година (в писмото - 2007 г.)
и ако данъчния финансов резултат (ДФР) е положителен – данъчна печалба (ДП), лицето може да упражни правото си на пренасяне на данъчната загуба от предходна година(в писмото 2006 г.) до размера на този положителен ДФР.
 
Когато данъчната загуба е по-малка от положителния ДФР преди приспадане на данъчната загуба, се приспада пълния й размер, а върху разликата следва да бъде приложена данъчна ставка 10 на сто, за да се определи корпоративния данък.

От него се намаляват платените авансови вноски (дори и неправилно определените за месеците януари, февруари и март на база на резултата за годината преди преди предходната(в писмото - 2005 г.) от началото на годината до 30 юни, като разликата представлява дължимата авансова вноска за корпоративния данък за второ тримесечие на текущата година (в писмото - 2007 г.)

Данъчно задължените лица, които правят тримесечни авансови вноски ги правят до 15-то число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

ЗКПО не регламентира специално документиране на изчисляването на авансовите вноски за корпоративния данък.


 
Въпрос: Дължат ли се тримесечни авансови вноски от данъчнозадължено лице (едноличен търговец) за текущата година, ако лицето е регистрирано в търговския регистър през предходната година, а упражняването на дейността е започнала през текущата година, предвид разпоредбата на чл. 83, ал. 2, т. 2 от ЗКПО, според която авансови вноски не правят данъчно задължените лица за годината на учредяването им?

Отговор: В чл. 83, ал. 2 от ЗКПО е предвидено, че авансови вноски не правят:

1. данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 200 000 лв.;
2. новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Нетните приходи съгласно определението дадено с § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводство са сумите от продажби на продукция, стоки и услуги, генерирани от обичайната дейност на предприятието, намалени с търговските отстъпки, отбивите, рабатите и данъка върху добавената стойност.

В случая лицето е вписано като търговец в търговския регистър през предходната година (в писмото – 2008 г.), а е започнало да упражнява дейност през текущата година (в писмото –2009 г. ) Фактът, че не е упражнявало дейност в годината на учредяването е без правно значение относно приложението на разпоредбата на чл. 83, ал. 2, т. 2 от ЗКПО, т.е. задълженото лице не попада в хипотезата на тази разпоредба при определяне на авансовите вноски за текущата година (в писмото – 2009 г. )

Следва да се има предвид, че на основание чл. 83, ал. 2, т. 1 от ЗКПО (изм. ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) авансови вноски не правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 200 000 лв. При положение, че задълженото лице не е извършвало дейност през предходната година (в писмото –2008 г.) и не е реализирало приходи от продажби, за него ще е приложима разпоредбата на чл. 83, ал. 2, т.1 от ЗКПО, поради което същото не следва да прави авансови вноски за 2009 г.
Въпрос: Дружество е с положителен данъчен финансов резултат през предходната година. Същевременно внесените авансови вноски през предходната година превишават размера на дължимия корпоративен данък за същата година. През текущата година дружеството следва да прави месечни авансови вноски. Възможно ли е и на какво нормативно основание дружеството може да си приспадне от надвнесения корпоративен данък за предходната година размерът на дължимите авансови вноски за текущата година ? Ако такова приспадане е възможно след изчерпване на сумата на надвнесения данък до кои дати следва да се правят следващите авансови вноски? В кои случаи е допустимо намаляването на авансовите вноски?
 
Отговор:

По първия въпрос:
В разпоредбата на чл. 94, ал. 1 от ЗКПО е предвидено, че надвнесеният корпоративен данък може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за същия данък, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която корпоративният данък е надвнесен.

Видно е, че законът дава право на задължените лица самостоятелно да приспадат надвнесения корпоративен данък от следващи авансови и годишни вноски за същия данък без да е необходимо да подават Искане за прихващане или възстановяване пред компетентната ТД на НАП по реда на чл.129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

След като надвнесеният корпоративен данък бъде изцяло приспаднат от дължимите авансови вноски, лицата са длъжни да внасят следващите авансови вноски в сроковете, регламентирани в чл. 90 от ЗКПО.

По втория въпрос:
Месечните авансови вноски, определени по реда на чл.86 от ЗКПО, какъвто е настоящият случай, се внасят до 15-то число на месеца, за който се отнасят. Това означава, че ако надвнесеният годишен корпоративен данък за за предходната година ( в писмото – 2008 г.), например, бъде приспаднат изцяло от дължимите авансови вноски за текущата година (в писмото - 2009 г.) до месец май включително, то дружеството следва да внася следващите дължими месечни авансови вноски в срок до 15-то число на месеца, за който се отнасят, т.е. срокът за внасяне на дължимата авансова вноска за м. юни е 15. 06. т. г., за м. юли – 15.07. т. г. и т.н.

По третия въпрос:
В ЗКПО е предвидена възможност за намаляване на авансовите вноски от страна на данъчно задължените лица. На основание чл. 88, ал. 1 от ЗКПО когато данъчно задълженото лице прецени, че размерът на авансовите му вноски ще надвишава дължимия годишен корпоративен данък, то може да подаде декларация по образец за намалението им. В закона не е предвиден срок за подаване на декларацията, но следва да се има предвид, че намалението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията (чл. 88, ал. 2 от ЗКПО). Всяка подадена декларация е самостоятелно правно основание за намаление, поради което за всеки следващ месец е допустимо да се подава нова декларация за ново намаление, правните последици от която ще настъпят за новия по-малък размер на авансовите вноски след подаването й.

Следва обаче да се има предвид, че е възможно да се дължат лихви при намаляване на авансовите вноски над допустимото. Необходимо условие за възникване на задължение за лихва при намаляване на авансовите вноски е дължимият годишен корпоративен данък да надвиши с над 10 на сто дължимите авансови вноски за съответната година (чл.89, ал.1 ЗКПО). Сумата, върху която се дължи лихва се определя по реда на чл.89, ал.2 и ал.3 от ЗКПО. Лихвата за съответната авансова вноска се определя съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания и се изчислява от датата, на която авансовата вноска е станала изискуема, до датата на внасяне на годишния корпоративен данък, но не по-късно от 31 март на следващата година (чл. 89, ал.5 от ЗКПО). След този момент ще е налице дължимост на лихва за невнесен в срок корпоративен данък.

 

Рубрики