ЗКПО. Относно третиране на неизплатено възнаграждение на управител

ЗКПО. Въпрос: Следва ли с възнаграждение на управител за м. декември 2009 г., което ще се изплати през м. януари 2010 г.,  да  се извърши преобразуване на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 42 от ЗКПО за 2009 г., след като то се третира като възнаграждение по трудово правоотношение по реда ЗДДФЛ?
 
 
ОтговорДоц д-р Людмила. Мермерска, данъчен консултант 
 

Актуално към 25. 12. 2009 г.
 
 
Според чл. 42, ал.1 от ЗКПО разходите на данъчно задължени лица, представляващи доходи на местни физически лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, т..е посочват се в увеличение при данъчно преобразуване. Аналогично се третират и разходите за задължителни осигурителни вноски, свързани с тези непризнатите разходи, когато задължителните осигурителни вноски не са внесени към 31 декември на текущата година (чл. 42, ал. 5 от ЗКПО).
 
От контекста на въпроса следва, че по всяка вероятност става въпрос за възнаграждение на управител - местно физическо лице, доколкото по реда на чл. 42 от ЗКПО се извършва преобразуване само с доходи на местни физически лица. Доходите на чуждестранни физически лица не са обект на преобразуване по реда на чл. 42 от ЗКПО, т.е. ако ставаше въпрос за управител - чуждестранно физическо лице, то възнагражеднието му би се признало  безпроблемно за разход за целите на ЗКПО за  периода на начисляването му.
 
Очевидно имате предвид дали за възнаграждението на управителя е приложимо изключението въведено за доходи имащи характер на трудово възнаграждение и по - конкретно, че не се извършва преобразуване по реда на чл. 42, ал.1 от ЗКПО с разходи, представляващи, основно или допълнително трудово възнаграждение, определено с нормативен акт, вкл. и със свързаните с тях осигурителни вноски (чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗКПО).
 
За съжаление, доходите по договор за управление и контрол, независимо, че за целите на ЗДДФЛ са приравнени към доходи по трудови првотношения, не се приемат като доходи от трудово правоотношение за целите на ЗКПО и посоченото третиране на доходите по трудови правоотношния не с отнася за тях. При условие, че не са изплатени до края на годината и осигуровките върху тях не са внесени до 31.12. 2009 г., счетоводният финансов резултат следва да се преобразува с пълния размер и на дохода и на осигуровката. В този смисъл има и становище на приходната админстрация (писмо № 2_586 от 05. 03. 2009 г. на Дирекция „ОУИ”- Варна, поместено в Система “Въпроси и отговори” от Интернет страницата на НАП).