e-Семинар: "Попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ при доходи от източник чужбина (без доходи на лица, извършващи дейност като търговци, вкл. ЕТ)"

Съдържание

 

1. Основни правила при облагане на доходи с източник чужбина.

2. Как се декларират облагаемите доходите с източник чужбина?

3. Доходи от трудови  правоотношения.

4. Доходи от друга стопанска дейност.

5. Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

6. Доходи от прехвърляне на права или имущество.

7. Доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ.

8. Приложение № 8

 

Лектор: доц. д-р Людмила Мермерска

Времетраене: 1ч. 35 мин.

 

Достъп до е-семинара за период от 90 дни, в които може да се гледа многократно. След това достъпът се преустановява.

 

Достъп за закупилите е-семинара - ТУК