5 видео семинара за промените в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КТ и КСО и най-важните казуси при годишното приключване (2017)

Съдържание

е-Семинар 1:

"Промените в ЗДДС през 2018 г.", Моника Петрова, данъчен експерт

Част 1: Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС

Част 2: Корекции на данъчен кредит

Част 3: Обезпечения при доставки на течни горива

Част 4: Други промени

 

е-Семинар 2:

Социално и здравно осигуряване 2018 г., Димитър Бойчев, консултант по КСО и ЗЗО

Част 1: Осигурителен доход за ДОО

Част 2: Размер и разпределение на вноските за ДОО

Част 3: Осигурителни вноски за ДЗПО

Част 4: Осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд

Част 5: Здравни вноски за 2018 г.

Част 6: Годишно изравняване на осигурителния доход за 2017 г.
 

е-Семинар 3:

Промените в ЗДДФЛ за 2018 г., доц. д-р Людмила Мермерска

Част 1: Кратък обзор на промените


Част 2: Документално доказване на размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигуровки при доходи от източник в чужбина– рекламна мостра

Част 3: Възможност за информативно деклариране на доходи и имущество, които не са обект на облагане по реда на ЗДДФЛ

Част 4: Условия за ползване на отстъпка върху данъка за довнасяне при подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ по електронен път


Част 5: Електронно подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ от предприятията – платци на доходи

Част 6: Срок за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ
 
 
е-Семинар 4:

Промените в ЗКПО за 2018 г., доц. д-р Людмила Мермерска
 

Част 1: Промените в ЗКПО от 01.01.2018 г.

Част 2: Промяната в чл. 92, ал. 4.

Част 3: Въпроси при предприятия неосъществяващи дейност

Част 4: Промяната в чл. 28, ал. 4

 

 
е-Семинар 5:
 
Част 1: Кратък обзор на промените, в сила 2017 и 2018 г.

Част 2: Промяната в чл. 123а от КТ, в сила 2018 г.

Част 3: Въвеждане на срок за изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение

Част 4: Разширяване на правомощията на инспекцията по труда за неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения, вкл. обявяване в несъстоятелност

Част 5: Промени за гарантиране на вземанията на работниците и служителите, въведени в ЗГВРС

Част 6: Въвеждане на възможност за налагане на административно наказание – имуществена санкция, на дружества, създадени по реда на ЗЗД при нарушаване на трудовото законодателство