5 видео семинара за промените в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КТ и КСО и най-важните казуси при годишното приключване (2018)

Съдържание

 

1. Видео лекции

ЗДДС: видео лекции, Лектор: Моника Петрова 

Видео 1: Въвеждане на директиви на Европейския съюз относно данъчното третиране на цифровите услуги и данъчното третиране на ваучерите

Видео 2: Промени, свързани с дерегистрация и регистрация по ЗДДС

Видео 3: Отложено начисляване на ДДС при внос

Видео 4: Данъчна основа при безвъзмездни доставки на стоки

Видео 5: Други промени

ЗКПО: видео лекции, Лектор: Людмила Мермерска

Видео 1: Въведение

Видео 2: Въвеждана на изискванията на Директива (ЕС) 2016/1164

Видео 3: Деклариране и внасяне на данък при заличаване /прекратяване

Видео 4: Промените, обусловени от новия стандарт МСФО 16 Лизинг.

Видео 5: Други промени

ЗДДФЛ: видео лекции, Лектор: Людмила Мермерска 

Видео 1: Въведение

Видео 2: Промени, засягащи облагането и декларирането на доходи от 2018 г.

Видео 3: Промени при доходи от игри, състезания и конкурси

Видео 4: Нова концепция за деклариране на облагаемите доходи

Видео 5: Други промени

КСО: видео лекции, Лектор: Димитър Бойчев 

Видео 1: Вноски за държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Видео 2: Вноски за ДЗПО, Учителски пенсионен фонд, здравните вноски и вноски за фонд “ГВРС” за 2019 г.

Видео 3: Годишното изравняване на осигурителния доход за 2018 г. на самоосигуряващите се лица 

КТ: видео лекции, Лектор: Михаил Илиев 

Видео 1: Промени в трудовото законодателство през 2018 г.


2. Тридесет и девет избрани въпроса и отговора (писмени)

ЗДДС
: избрани въпроси и отговори
 

Въпрос 1: Определяне коефициента за частичен ДК от лизингодател, прилагащ маржа на цената, при продажба на автомобили

Въпрос 2: Приспадане на ДК чрез ежегодна корекция за отдаван под наем автомобил при неприспаднат ДК при покупката му

Въпрос 3: Прилагане на ЗДДС при изплащането на дивидент в натура

Въпрос 4: Разлика между „ваучер за конкретна цел“ и „многоцелеви ваучер“

Въпрос 5: Услуги, извършвани по електронен път

Въпрос 6: Общи правила за третиране на услуги от гледна точка на ЗДДС (Таблици – резюме)

Въпрос 7: Правила за третиране на транспортните услуги от гледна точка на ЗДДС (Таблици – резюме)

Въпрос 8: Правила за третиране на доставките на стоки от гледна точка на ЗДДС (Таблица – резюме)

Въпрос 9: Плащане на ликвидационен дял с имот – земеделска земя

Въпрос 10: Документиране на доставки на дружество регистрирано по чл. 156 от ЗДДС за прилагане на режим в съюза

ЗКПО: избрани въпроси и отговори 

Въпрос 1: Стартиране на начисляване на данъчна амортизация и временното й преустановяване 

Въпрос 2: Дарение на спортен клуб от свързано лице

Въпрос 3: Данъчно третиране на отписана част от вземане в резултат на извънсъдебно споразумение

Въпрос 4: Данъчно третиране на отчетени разходи за карти Мултиспорт на всички служители изцяло за сметка на работодателя и предоставени карти по желание и за членове семейства, стойността на които се удържа от заплатите им

Въпрос 5: Счетоводно третиране на карти Мултиспорт, изцяло заплащани от служителите

Въпрос 6: Провизии за неползван платен отпуск, начислени при годишно приключване на 2017 г.

Въпрос 7: Третиране на разходи за адвокатски хонорари, държавни и др. такси, възнаграждения към ЧСИ по съдебни дела във връзка с вземания от клиенти

Въпрос 8: Промените в данъчното третиране на разходите за оперативен лизинг при лизингополучателите, извършени във връзка с новия стандарт МСФО 16 Лизинг

Въпрос 9: Отписване на разходи за придобиване на ДМА, включващи и разходи за тестване на актива, при което е произведена готова продукция, негодна за употреба

Въпрос 10: Заличаване през 2019 г. на дружество, прекратено през 2018 г. и деклариране и внасяне на корпоративния данък за 2018 г. и 2019 г. 

ЗДДФЛ: избрани въпроси и отговори 

Въпрос 1: Отпадане на писмена декларация от другия родител при облекчение по чл. 22в и чл. 22г

Въпрос 2: Третиране на разходи за транспорт на чуждестранни сезонни работници от Украйна и Молдова до България и за наем на жилище за периода на престоя им

Въпрос 3: Задължения на българско дружество за удържане на данък при ползване на апартаменти от негови служители чрез AirBnB, както в България, така и в чужбина.

Въпрос 4: Годишно преизчисляване по чл. 49 от ЗДДФЛ и декларация обр. № 6

Въпрос 5: Код при посочване на авторско възнаграждение на лице, упражняващо свободна професия, в Справката по чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ

Въпрос 6: Годишно преизчисляване по чл. 49 от ЗДДФЛ и представяне на служебни бележки след промените, в сила от 01. 01. 2019 г.

КСО: избрани въпроси и отговори 

Въпрос 1: Задължителни осигурителни вноски при безплатна храна, предоставяна в натура

Въпрос 2: Осигуряване на гражданин на САЩ - управител на регистрирано в България сдружение по ЗЮЛНЦ

Въпрос 3: Задължителни осигурителни вноски при предоставени средства за транспорт на лице от персонала за изпълнение на служебни задачи

Въпрос 4: Здравно осигуряване при граждански договор по време на отпуск за бременност и раждане на лице по трудов договор

Въпрос 5: Здравноосигурителни вноски по българското законодателство за македонски гражданин

Въпрос 6: Годишно изравняване на здравноосигурителния доход при наем

Въпрос 7: Окончателен размер на осигурителния доход на регистриран земеделски стопанин при доходи от пчелен мед

Въпрос 8: Определяне на осигурителен доход за социално и здравно осигуряване, при пенсионер работещ по трудов договор

Въпрос 9: Здравноосигурителни вноски от работодателя за доходите от трудови правоотношения на граждани от Сирия и Иран

Въпрос 10: Окончателен размер на осигурителния доход за 2018 г. на самоосигуряващо се лице, което не е полагало труд през цялата година

Въпрос 11: Окончателен размер на здравноосигурителния доход за 2018 г. при лице - пенсионер, полагащо труд като самоосигуряващо се лице

КТ: избрани въпроси и отговори

Въпрос 1: Освобождаване от работа на бременна работничка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро за медицински прегледи

Въпрос 2: Регистрация на ТД с условие за обучение по време на работа по чл. 230 от КТ