Дискусионно: ЗСч. ЗДДС. ЗКПО. Префактуриране на ел. енергия от наемодателите при компенсация по РМС № 739

Казус.  Дружеството ни е наемодател и префактурира на своите наематели консумираната от тях електрическа енергия.

Дружеството е получило компенсация по Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с РМС № 739. В получените фактури от електроснабдителното предприятие компенсацията е отразена в намаление на сумата за плащане. Вероятно по същия начин трябва да се отрази компенсацията и във фактурите, издавани от нас на наемателите ни.

 

Приемаме, че получената фактура от електроснабдителното предприятие е с данъчна основа от 100 единици, начислен ДДС – 20 единици, приспадната компенсация от 10 единици и обща сума за плащане – 110 единици.

 

На наемателите трябва да се префактурира 50% от общия разход за ел. енергия.

 

Въпрос:


Какво е счетоводното третиране? 
 

 

Отговор: Даниела Даракчиева, Георги Николов

 

Актуално към 12.12.2021 г.


ХИЛЯДИ е-статии ВЕДНАГА след като се абонираш (тук) за е-сп. "Данъци ТИТА" за 2022 г.


1. Относно ЗДДС:

 

Въпросът е свързан с осчетоводяването, но считаме, че е важно да се изясни третирането и по ЗДДС.

 

За да се определи третирането по ЗДДС е необходимо да се изясни какво представлява компенсацията. Компенсациите са във връзка с Решения на Министерски съвет (РМС).

 

С Решение № 739 от 26.10.2021 г. за одобряване на Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия е предвидено с цел смекчаване на последиците от нестабилността на цените на енергийния пазар да се компенсират небитовите крайни клиенти на електрическа енергия. Това е свързано с риска повишените разходи за електроенергия да предизвикат намаляване на растежа на икономиката, а негативните ефекти да окажат влияние върху доходите, получени в процеса на производството.

 

Чрез Програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия се подпомогнат всички небитови крайни клиенти за справяне с последиците от съществените и неблагоприятни колебания на цените на електрическата енергия. Промени в програмата са направени с Решение № 771 от 6.11.2021 г. за изменение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение № 739 от 26.10.2021 г. на Министерския съвет от 2021 г.

 

Предвидено е небитови крайни клиенти на електрическа енергия да бъдат подпомогнати чрез извършване на компенсация на базата на количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото“, с фиксирана сума за подпомагане от 110 лв. на един MWh, като в сумата не е включен ДДС.

 

Чрез компенсацията ще бъде намалена дължимата за плащане сума от небитовите крайни клиенти.

 

ГД "Конкурентоспособност" на ЕК информира българското правителство, че плащанията към бизнеса в размер на 110 лв./мвтч не са държавна помощ. Плащанията към бизнеса в размер на 110 лв./мвтч използвана електроенергия няма да се считат за държавна помощ и България може да приложи мярката за защита на небитовите потребители от високите цени на електроенергията. Помощта ще се получава чрез приспадане на съответната сума от сметката за всеки клиент.

 

Предвид посоченото по-горе, считам, че предоставянето на компенсацията представлява финансиране на целите на ЗДДС.

 

Съгласно параграф 1, т. 15 от ДР на ЗДДС, "субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка" са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:

 

а) покриване на загуби;

б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.

 

Доколкото компенсацията има за цел да подпомогне потребителите на електроенергия чрез намаляване на дължимата сума за плащане, считам, че финансирането е за разходи и не следва да се отрази на данъка.

 

В издадената фактура от доставчика на електроенергия е посочена данъчна основа 100 единици и ДДС 20 единици. На отделен ред след това се посочва компенсацията по РМС и като краен резултат се намалява сумата за плащане към доставчика.

 

Наемодателят отразява така получената фактура от доставчика на електроенергия за потребената електроенергия в дневника за покупки със съответната данъчна основа и начислен ДДС. Компенсацията по РМС само намалява сумата за плащане по съответната фактура, което не променя нейното отразяване в дневника за покупки.

 

При издаването на фактура от наемодателя на наемателя за потребената от него електроенергия, като част от данъчната основа на наема или като дебитно изместие, се посочва:

 

  • данъчната основа – 50 единици и
  • дължимия ДДС – 10 единици на база потребена електроенергия.

Определя се компенсацията, относима към съответното потребление като тази сума намалява крайната сума за плащане от наемателя. Това е свързано с факта, че чрез програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия се подпомогнат всички небитови крайни клиенти за справяне с последиците от съществените и неблагоприятни колебания на цените на електрическата енергия.

 

Предвид разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т. 14 от ЗДДС във фактурата/дебитното известие освен данъчната основа, в дадения пример в размер на 50 единици и дължимия данък в размер на 10 единици, следва да се посочи и сумата за плащане. Тъй като в дневника за продажбите се посочват данъчната основа и данъка, то наемодателят отразява издадената фактура с:

 

  • определената данъчна основа в размер на 50 единици и
  • ДДС в размер на 10 единици,

като компенсацията не променя записването в дневника за продажби, а само намалява сумата за плащане.

 

 

2.  Относно счетоводното третиране:

 

Преди да се разгледа счетоводното третиране на компенсацията е необходимо на първо място да се поясни начинът на отчитане на префактурираната енергия.

 

В случая предприятието е страна по договора с електроснабдителното предприятие, но не е действителен потребител на цялото количество енергия, което му се фактурира. Единствената причина, която налага префактурирането в случая, е липсата на фактура, издадена от електроснабдителното предприятие към действителните потребители на енергията.

 

За ДДС цели такова префактуриране е не само допустимо, но дори и препоръчително, за да могат наемателите ефективно да упражнят правото си на данъчен кредит (Становище № 20-00-42 от 21.02.2014 г. относно данъчно третиране по ЗДДС на префактуриране на разходи с начислен ДДС в случаите, при които префактурирането не е по повод задължения, свързани с основна доставка).

 

Същевременно обаче извършеното префактуриране не превръща предприятието в доставчик на електрическа енергия. Естеството на обещанието му към наемателите не е да им достави електрическа енергия. Наемодателят няма никакъв контрол върху процеса по доставка на енергия. Предприятието просто съдейства на наемателите да получат документ за понесения от тях разход, тъй като такъв не може да им бъде издаден пряко от електроснабдителното дружество.

 

Преведено на счетоводен език, това означава, че предприятието действа като „агент“ (а не като принципал) по отношение на доставката на електрическа енергия.  С други думи предприятието не трябва да отчита като приходи и разходи префактурираните от него суми, а трябва да признае единствено възникване и уреждане на разчетно взаимоотношение.

 

По същия начин стои въпросът и с компенсацията.

 

Самият механизъм на действие на Програмата превръща търговците на енергия в „агенти“ на държавата – с тяхна помощ компенсацията достига до предприятията, за които действително е предназначена (небитовите крайни клиенти). В същата ситуация косвено попадат и наемодателите.

 

Действайки като агент да държавата, наемодателите трябва да отчетат единствено разчети за сумите, с които се намалява тяхното задължение към търговеца на енергия, и вземането им от наемодателя.

 

Частта от компенсацията, която съответства на собственото потребление на наемодателя, се отчита като приход (правителствено дарение).

 

С числовите данни, посочени във въпроса, записванията биха могли да бъдат следните:

 

За получената фактура от търговеца на енергия и плащането по нея:

 

Д-т с/ка Разходи за ел. енергия

50

 

Д-т с/ка Разчети с наематели

50

 

Д-т с/ка Начислен ДДС на покупките

20

 

К-т с/ка Доставчици

 

120

 

Д-т с/ка Доставчици

120

 

К-т с/ка Разчети с наематели

 

5

К-т с/ка Приходи от финансиране

 

5

К-т с/ка Парични средства

 

110

 

За издадената фактура (известие към фактура) за префактуриране на разходите (данъчна основа - 50; начислен ДДС - 10) и плащането по нея:

 

Д-т с/ка Разчети с наематели

10

 

К-т с/ка Начислен ДДС на продажбите

 

10

 

Д-т с/ка Парични средства

55

 

К-т с/ка Разчети с наематели

 

55

 

 

3. Относно ЗКПО:

 

Както е посочено по-горе и илюстрирано в числовия пример частта от компенсацията, която съответства на разходите, свързани със собственото потребление на наемодателя, се отчита като приход от финансиране.

 

В Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) няма специално данъчно третиране на приходи, отчетени във връзка с получена помощ от държавата за компенсиране на извършени разходи от данъчнозадълженото лице. Тези приходи са признати за данъчни цели и не водят до данъчно преобразуване в съответствие с разпоредбата чл. 25 от ЗКПО.

 

В конкретния случай, тъй като са отчетени счетоводни приходи в съответствие с изискванията на счетоводното законодателство и в изпълнение на Решения  на Министерски съвет, не е налице основание за данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат.


ХИЛЯДИ е-статии ВЕДНАГА след като се абонираш (тук) за е-сп. "Данъци ТИТА" за 2022 г.