Въпроси във връзка с Приложение № 8

Въпроси във връзка с Приложение № 8

 

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Актуално към 01. 04. 2018 г.
 
В актуалния образец на Приложение № 8 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, приложим за доходи и имущество в чужбина на местни физически лица, има непроменена и променена част по сравнение с образеца, попълван досега.
 
В какво няма разлики:
 
 • както и досега подлежат задължително на ежегодно деклариране (а не само в годината на придобиването им):
-         притежаваните акции и дялови участия в дружества,
-         място на стопанска дейност,
-         определена база и
-         недвижима собственост
 
в чужбина, независимо от това дали от тях се генерират доходи или не (чл. 50, ал.1, т. 4 от ЗДДФЛ).
 
Декларирането на посочените видове имущества в чужбина в Приложение № 8 - Част І и ІІ в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30. 04. 2018 г. е задължително.
 
Следва да се има предвид, че даже лицето да няма никакви други доходи, подлежащи на деклариране и облагане, например,
 
-         работи само по трудово правоотношение по смисъла на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ, например, ДУК или е 
-         пенсионер
 
неподаването на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с цел попълване на Приложение № 8 за притежаваните имущества в източник чужбина ще доведе до санкцията по чл. 80, ал. 1 от ЗДДФЛ - глоба в размер до 500 лв. 
 
 • както и досега задължително се декларират и доходите с източник чужбина, които подлежат на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38 от ЗДДФЛ:
 
-        доходи от дивиденти;
-        доходи от ликвидационни дялове;
-        доходи при замяната на акции и дялове в търговски дружества в чужбина за акции и дялове в търговски дружества в чужбина или в местни търговски дружества;
-        доходи от допълнително доброволно и здравно осигуряване и застраховки „Живот”;
-        доходи от лихви по банкови сметки.
 
Декларирането на посочените видове доходи с източник в чужбина в Приложение № 8 - Част ІV в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30. 04. 2018 г. е задължително (чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ). В противен случай се налагат посочените по-горе санкции.
 
 • както и досега информацията за имуществото и доходите с източник чужбина, облагани с окончателен данък, декларирани в Приложение № 8, не се сумира с останалите облагаеми доходи на лицето, придобити през годината (в случая 2017 г.) и не подлежи на облагане по общия ред с данък 10 на сто.
 
В какво е разликата?
 
В това, че до 2017 г. облагането на изброените по-горе доходи с източник чужбина, с окончателен данък ставаше текущо през годината, като:
 
 • се декларираха на тримесечие с декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ и
 • се облагаха с окончателен данък също на тримесечие.
 
Независимо, че облагането им с окончателен данък бе осъществено текущо през годината те се декларираха повторно чисто информативно и в Приложение № 8 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за същата година.
 
От 01. 01. 2017 г. има промяна в начина на деклариране и облагане - облагането на изброените по-горе доходи с източник чужбина е единствено годишно:
 
 • декларирането на размера на доходите и дължимият данък е само в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение № 8 - Част ІV) в срок до 30. 04. 2018 г., като 
 • данъкът се дължи в същия срок.
Така, че вече Част ІV на Приложение № 8 не е само информативна, а е основание за генериране на възможно данъчно задължение за окончателен данък в различен размер в зависимост от вида на дохода (дефиниран с отделен код) - 5 на сто, 8 на сто т.н., което следва да се внесе до 30. 04. на следващата година – в случая до 30. 04. 2018 г.
 
Тъй като за различните видове доходи се прилагат различни данъчни ставки - доходите се посочват на различни редове.
 
Ако посочените по-горе доходи са обложени в чужбина, лицето би могло да избегне двойното им данъчно облагане, като ако:
 
 • не е налице СИДДО, приложи методът на обикновения данъчен кредит, т.е. приспада платеният в чужбина данък до размера на данъка, дължим в България (чл. 76, ал. 1-3 от ЗДДФЛ).
Например, ако върху брутния размер на дивидентите, придобити през годината, чиято левова равностойност е 1000 лв., в чужбина:
 
-        е удържан данък 10 на сто, т.е. 100 лв. данък, то данък в България не се дължи, тъй като дължимият у нас данък върху същата сума би бил 50 лв., но ако е
 
-        удържан данък 3 на сто, т.е. 30 лв., лицето следва да довнесе 20 лв. данък до 30. 04. 2018 г.;
 • е налице СИДДО, изискващо облагане при източника, приложи съответните методи за избягване на двойното данъчно облагане, заложени СИДДО. Когато става въпрос за най- често срещаните доходи с източник чужбина, които следва да се посочат в Част ІV на Приложение № 8, а именно доходи от:
-        дивиденти - към тях като правило в СИДДО, по които България е страна, дава възможност за облагане при източника, като за избягване на двойното данъчно облагане като правило се прилага методът на обикновения данъчен кредит, описан по-горе. (В СИДДО с Индонезия и Япония е предвиден методът „Освобождаване с прогресия“);
 
-        лихви - към тях СИДДО, по които България е страна, изискващо облагане на лихвите при източника, прилага методът на обикновения данъчен кредит, описан по-горе. Следва да се има предвид, че ограничен брой СИДДО дават изключително право на облагане на лихвите само на България, например, СИДДО с Испания (виж ал. 1 на чл. 9), Италия (виж ал. 1 на чл. 9), т.е. тези лихви се облагат с 8 на сто данък.

Приложеният метод има съответен код, който следва да се посочи в колона 5 на Част ІV на Приложение № 8:
 
-        Код 1 - когато се прилагат методите на данъчния кредит, предвидени в съответната СИДДО или се ползва данъчен кредит, на основание чл. 76 от ЗДДФЛ (при липса на СИДДО),
 
-        Код 2 - когато прилаганият метод е „Освобождаване с прогресия“. Когато за конкретния вид доход в съответната СИДДО е предвиден метод „Освобождаване с прогресия“ колони 9, 10, 11 и 12 в Част ІV на Приложение № 8 не се попълват. Това е така, тъй като при този метод се запазва изцяло третирането на дохода в чужбина.
 
-        Код 3 - когато не се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане (моя бележка – например, тъй като липсва облагане в чужбина и не се прилага метод „Освобождаване с прогресия.)
 

1. Каква е процедурата на деклариране за обложени в чужбина доходи от дивиденти, придобити през 2017 г. при декларирането им в Приложение № 8 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.?

 
 В Приложение № 8 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ:
 
 1. задължително следва да се попълни Част І – Информация за притежаваните акции и дялови участия в дружества в чужбина;
 2. задължително следва да се попълни Част ІV като следва да се изясни методът, който ще прилага за избягване на двойното данъчно облагане. Както посочих по-горе като правило това е методът на обикновения данъчен кредит, т.е. следва да се посочи код 1 в колона 5 (без случаите на дивиденти с източник Япония и Индонезия);
 3. при условие, че удържаният данък в чужбина върху дивидентите е повече или равен на 5 на сто, колкото е размерът на данъка върху дивидентите в България, лицето не дължи данък в България, но удържаният в повече данък в чужбина няма да се възстанови, тъй като е данък внесен в чужд бюджет.

Доколкото към дивидентите като правило се прилага методът на обикновения данъчен кредит, за да го ползва лицето следва да се снабди с документ за удържания и внесен данък върху дивидентите, който задължително следва да приложи към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Документът може да бъде издаден или от:

 • съответната данъчна служба или от
 • дружеството, разпределящо дивидентите, като в него следва да бъдат посочени: сумата на дивидентите, изплатени на лицето през 2017 г., размерът на удържания данък върху тях; текст, доказващ внасяне на данъка в бюджета на съответната държава през 2017 г.
 
2. Как следва да се процедира ако лице през 2017 г. е облагало лихви и дивиденти с източник чужбина по стария ред:
 • декларирало ги е текущо с декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и
 • е внесло дължимият окончателен данък текущо предварително през 2017 г. 
 
Тази грешка не освобождава лицето от ангажимента за годишно деклариране на получения доход от лихви и дивиденти с източник чужбина в Част ІV на Приложение № 8 в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30.04. 2018 г.
 
Задължението за деклариране се запазва, дори и ако в резултат на прилагане на СИДДО не се дължи данък в България.
 
За тези лица, ако текущо са внесли вече дължимият данък, е полезен материалът - ДОПК. Неоснователно текущо внесен през 2017 г. окончателен данък за дивиденти с източник чужбина(Той е приложим и за случаите на лихвени плащания.)