Пример за авансово облагане на съдружник в ООД за положен личен труд в дружеството.

Пример: За положен личен труд през м. януари 2010 г. в ООД, в което е съдружник, лице получава възнаграждение в размер на 1000 лв. Лицето е родено преди 01. 01. 1960 г. Осигурява се авансово за фонд “Пенсии” и за здравно осигуряване върху минималпия месечен осигурителен доход за 2010 г. (420 лв.), т.е. месечната осигурителна вноска е 100,80 лв. лв. (420 лв. * (16 % за фонд “Пенсии”+ 8 % за ЗОК).
 
Дължимият авансов данък, който следва да се удържи на лицето, при изплащане на възнаграждение от дружеството е:
 
а) ако лицето не ползва никакви данъчни облекчения - 89,92 лв. ((1000 лв.- 100,80 лв. осигуровки) *10 %);
б) ако лицето е с 50 или над 50 на сто намалена работоспособност - 23,92 лв. ((1000 лв.- 100,80 лв. осигуровки – 660 лв. облекчение за хора с намалена работоспособност) *10 %);
в) ако лицето има право на максималния възможен размер за данъчно облекчение за застраховки “Живот” и премията е удържана от възнаграждението и внесена чрез дружеството - 81,00 лв. (((1000 лв. -100,80 лв. осигуровки) – 10 % (1000 лв. -100,80 лв осигуровки) облекчение за животозастраховки)) *10 %)    и т.н..