Възможен образец на декларацията по чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ

Декларация по чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ
 
 Долуподписаният (трите имена, л.к., постоянен адрес, ЕГН/ЕИК по БУЛСТАТ)
 
 декларирам, че към дата (д. м. г.) съм самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО.
 
 Дата:.........                                                                                      Декларатор:.............
Населено място:                                                                                                                                                                       
(подпис)