Пример за авансово самооблагане на регистриран земеделски производител/тютюнопроизводител, представил декларация по чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ и получил дохода бруто

Пример: Регистриран земеделски производител, роден преди 01.01. 1960 г., продава мляко на млекопреработвателно предприятие през м. януари 2010 г. на обща стойност 100 лв., като декларира, че е самосигуряващо се лице и съответно е    предоставило на млекопреработвателното предприятие т.н. “обикновена” фактура (или квитанция, или разписка) за продадената продукция. По аналогичен начин лицето е процедирало и за продадено мляко през м. февруари и м. март, като сумите, са съответно 200 лв. и 300 лв. В посочения случай регистрираният земеделски производител е получило дохода бруто (без удържане на авансов данък). Затова той следва да се самообложи.
 
Дължимият от лицето авансов данък за първото тримесечие на 2010 г. е 6,72 лв. ((100 лв. +200 лв. +300 лв.) - 60 % нормативни разходи * (100 лв. +200 лв. +300 лв.) - 3 * 240 лв.* (16% за фонд “Пенсии” и 8 % за здравни осигуровки) *10 % данък).
 
Данъкът се внася от регистрирания земеделски производител до 15. 04. 2010 г.
 
Ще обърнем специално внимание, че възможността за преостъпване на 60 на сто данък по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ няма отношение към физическите лица, които не са ЕТ.
 
Аналогично регистрираният земеделски производител процедира за придобития доход през второто и третото тримесечие. За четвъртото тримесечие авансов данък не се дължи.
 
Ако регистрираният земеделски производител бе с намалена работоспособност 50 или над 50 на сто, то при условие, че единствените доходи, които реализира са от непреработени продукти от селското стопанство (без декоративна растителност), необходимост от авансово облагане би възникнала, ако в рамките на първото, второто или третото тримесечие получи доход, който сумарно от началото на годината превишава сума, равна на сбора от 19 800 лв. (19 800 лв. – 60% * 19800 лв. = 7920 лв.) + внесените до момента от регистрираният земеделски производител осигурителни вноски.