Дефиниция на предприятие в затруднение

ЗДДФЛ не дава определение на понятието „предприятие в затруднение „ Такова определение се дава от ЗКПО. „Предприятие в затруднение„ е предприятие, за което е налице един от следните критерии: а) за дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество - когато регистрираният му капитал намалее с повече от 50 на сто, като повече от 25 на сто е през последните 12 месеца; б) за всички останали дружества - когато собственият им капитал намалее с повече от 50 на сто, като повече от 25 на сто е през последните 12 месеца; в) налице са условията на Търговския закон или на законодателството по мястото на регистрация за откриване на процедура по несъстоятелност (т. 30 от §1 на ДР на ЗКПО). Очевидно, че определението на „предприятие в затруднение” по отношение на едноличен търговец би могло да е свързано само с откриване на процедура по несъстоятелност.