Дефиниция на морски лица

Според т. 54 от §1 на ДР на ЗДДФЛ „морско лице” е физическо лице, заемащо длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава - членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежаващо свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал.1 от Кодекса на търговското корабоплаване. Има се предвид Наредба № 6 от 22.11. 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България. Ползваната за целите на ЗДДФЛ дефиниция на „морско лице”, изключва лицата, участващи в екипажи на кораби осъществяващи речно корабоплаване. Затова при речно корабоплаване, въведеният в ЗДДФЛ преференциален режим не намира приложение. Те се облагат по общия ред.