Дефиниция на повторно нарушение (ЗДДС)

"Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение (т. 35 от § 1 на ДР на ЗДДС).