Бележка

В закона са налице още две промени, имащи отношение към лицата, регистрирани по чл. 97а. Първата от тях е направена в чл. 70, ал. 4. Според промяната лицата, регистрирани единствено на основание новия чл. 97а от ЗДДС, нямат право на данъчен кредит.
Втората промяна е допълнение, извършено в разпоредбата на чл. 113, ал. 9. То указва, че лицата, регистирирани на основание чл. 97а, ал. 1 и 2, нямат право да посочват ДДС в издаваните от тях фактури. Основанието за неначисляване на данък, което трябва да се посочва във фактурите, е именно нормата на чл. 113, ал. 9 от ЗДДС.

Въпросните две промени са обусловени от обстоятелството, че чл. 97а регламентира една специфична регистрация по закона, преследваща конкретни цели. Данъчно задължените лица, които са регистрирани по ЗДДС само на това основание, на практика се третират като нерегистрирани лица по отношение правото на данъчен кредит, както и относно задължението за начисляване на ДДС при извършени от тях облагаеми доставки на територията на страната – те нямат такива права и задължения.

 

Назад