Макет на Възражение срещу срещу Ревизионен доклад

          ДО
                                                                                  ТД НА НАП - .............
                                                                                            ОФИС ”............”
                                                                                 
                                                            
                                                          
                                                                                  ВЪЗРАЖЕНИЕ
 
                                                                                   От ............................ЕГН....................
                                                                       Адрес: ...........................................................
 
Против: Ревизионен доклад №.................г., изд. от ................................
                                                          
               УВАЖАЕМА Г-ЖО......................
               УВАЖАЕМА Г-ЖО .......................
 
На ........... (д.м.г.) е връчен ревизионен доклад №. .......... (д.м.г.). С този доклад приключи ревизията, извършена за данъчни периоди ............., въз основа на заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) №......., издадена от......., изменена със ЗВР №............. 
 
Възразявам на основание чл.117, ал. 5 от ДОПК срещу Ревизионния доклад, като считам, че същият е издаден при нарушаване на материални и процесуални разпоредби на закона.
 
..........................................................................................................................
(Излагат се аргументи в какво се състои нарушението на закона, посочват се сумите, с които не сте съгласни (било непризнат данъчен кредит или пък доначислен данък или начислени осигуровки).
Ако доказателствата Ви са многобройни, то към аргументите си посочвате и съответното доказателство, което ползвате (напр. доказателство № 1). В доказателствата го описвате с № 1.)
 
Моля при издаването на Ревизионния акт обективно и задълбочено да обсъдите представените към Възражението ми доказателства и изложените правни аргументи и да установите неоснователното начисляване на задълженията по .......................за данъчен период .................г. и ................... и по ..........за данъчен период ...................г. (или да признаете правото на ползване на данъчен кредит по доставките по ф.  ..........)
 
 
Доказателства:  .............................................
..............................................................................
 
Приложение: описаните   доказателства:
 
 
                                                                       С уважение:
                                                                                                                   (...............)
 
Възражението е адресирано към издателите на ревизионния доклад. По тази причина се повтаря обръщението.
Назад