Списък на кодове за плащания и банкови сметки, обслужващи НАП, за 2011 г.

30 декември, 2010

Кодове за Вид плащания от 01.01.2011 г.
 
 
Републикански данъци
 
Забележка:
 
Открит e нов код за вид плащане към сметките на НАП за републикански данъци – код 11 21 00  „Данък върху застрахователните премии”. По този код ще се внасят задълженията по нововъведения данък върху застрахователните премии.
 

Държавно обществено осигуряване
 
Допълнително задължително пенсионно осигуряване
 
Здравно осигуряване.
 
 
Открива се нов код за вид плащане към сметките за плащане на местни данъци и такси на общините: код 44 28 00 „Туристически данък”. По този код ще се отчитат приходите на общините от нововъведения туристически данък. Сумите от туристическите такси, отнасящи се за отчетни периоди преди 01.01.2011 г. продължават да се внасят и през 2011 г. по досегашния код 44 80 12.
 
 
 
Списък на сметките, открити в банките, обслужващи териториалните дирекции и офисите на Националната агенция за приходите от 01.01.2011 г.
 
Забележка:
 

Закрива се съществуващата сметка на ТД на НАП – София – офис „Оборище” за събиране на глобите, наложени от органите на КАТ с IBAN BG26BUIB98888193945000 и свързаните с нея кодове за вид плащане 115091 и 115092.

 

Задълженията за глоби, наложени от органите на КАТ могат да бъдат платени по следните сметки на МВР:

 
  • За глоби, наложени от органите на КАТ - МВР, събирани чрез фиш :
Главна дирекция "Охранителна полиция"
Банка       СИБАНК АД - ЦУ - София                            
BIC код     BUIB BGSF
IBAN         BG59 BUIB 9888 3322 9441 00
  • За глоби, наложени от органите на КАТ - МВР по наказателни постановления:
Главна дирекция "Охранителна полиция"
Банка СИБАНК АД - ЦУ - София
BIC код BUIB BGSF
IBAN     BG32 BUIB 9888 3322 9441 01 
 
Виж и информацията на Интернет страницата на НАП в Рубрика Новини и Рубрика Плащане/ Кодове за вид плащания

Назад към новините