Промени в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, ЗСч - 2018 г.

06 декември, 2017

В ДВ бр. 97 от 05. 12. 2017 г. са обнародвани:
 
С Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗИД на ЗДДС се въвеждат изменения и в други закони, включително и в другите данъчни закони:
 
-   Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС),
-   Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО),
-   Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ),
-   Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), както и в
-   Закона за счетоводството (ЗСч).
 
-   Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност  и
-   Закона за местните данъци такси.
 
Промени, въведени със ЗИДЗДДС
 
Промени в ЗДДС
 
В основната си част, промените са свързани с прецизиране на разпоредбите на закона, които създават затруднения при практическото му прилагане.
 
 • Глава втора: Данъчно събитие и данъчна основа:
С редакцията в чл. 25, ал. 4 от ЗДДС се прецизира разпоредбата за възникване на данъчно събитие при доставка на стока с поетапно изпълнение. Завършването на всеки етап се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата на изпълнението на съответния етап.
 
 • Глава трета: Облагаеми доставки с нулева ставка на данъка:
Във връзка с прилагане на нулевата ставка при пътнически транспорт е направено допълнение в чл. 29, ал. 2 от ЗДДС. Уточнено е, че моторни превозни средства, с които се изпълняват договори за превоз на товари не са част от багажа на пътника – водача на превозното средство. Това пояснение е свързано с недопускане на данъчно третиране, несъобразено с правилата на Директива 2002/112/ЕО. С допълнения текст такива казуси ще се решават еднозначно. При липсата на специална разпоредка, с Решение № 9395 от 17. 07. 2017 г. по адм. д № 5747/2017 г. Върховен административен съд се произнесе, че превозът на пътници и на МПС е една обща доставка - извършване на услуги по транспорт на пътник (водач на ТИР) и неговия багаж (камион, ТИР) и следва да се считат за една обща услуга по превоз по смисъла на чл. 29 от ЗДДС. С направеното допълнение, при такъв казус ще са налице две доставки доставка по транспорт на пътник – водача и доставка по транспорт на стока.

 • Глава четвърта: Освободени доставки и придобивания:
-   Направено е допълнение при доставките на финансовите услуги. В чл. 46, ал. 1, т. 6 се добавя "и изпълнението на финансови инструменти въз основа на финансови споразумения по смисъла на чл. 38, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) 1083/2006 на Съвета (OB, L 347/320 от 20 декември 2013 г.)".
 
-   Редакция е направена и в чл. 49 - доставка на пощенски марки и пощенски услуги. Прецизирана е разпоредбата, регламентираща освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност на доставката на „универсална пощенска услуга“, с цел да не се допуска по-широко тълкуване на освобождаването, предвиденото в Директива 2006/112/ЕО относно общата система за данъка върху добавената стойност. Новата редакция е съобразена със становището на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и с Одитен доклад на Сметната палата за извършената оценка на ефективността на „Български пощи“ ЕАД за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2014 г. по отношение на прецизиране на субекта, освободен от облагане с ДДС при извършване на „универсална пощенска услуга“, както е определена в член 3 от Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 година относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата, изменена и допълнена с Директива 2002/39/ЕО и с Директива 2008/6/ЕО.      
     
 • Корекция на данъчен кредит:
Следващите промени са направени с цел гарантиране на правната сигурност на данъчно задължените лица, за които възниква основание за извършване на такива корекции. Редакциите засягат чл. 79, чл. 79а и чл. 79б, като се въвежда и нова норма – чл. 79в.
 
-   Поясняват се правилата при извършването на корекции на приспаднат данъчен кредит в хипотеза, при която е придобит недвижим имот. 20-годишният срок за недвижими имоти се брои от началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 или от началото на годината на фактическото използване, ако имотите не са използвани повече от една година след годината на изтичане на този срок. По този начин принципът на определяне на тези срокове е уеднаквен с принципа за определяне на сроковете, когато за активите е упражнено право на приспадане на данъчен кредит.
 
-   Другата промяна е свързана с текстове, които към настоящия момент са в ППЗДДС – чл. 66, ал. 7. С промените, те се въвеждат в чл. 79, ал. 6 от ЗДДС. Те касаят възможността за упражняването на право на приспадане на ДК в случаите на придобити недвижими имоти, стоки и услуги, които са или биха били дълготраен актив по смисъла на ЗДДС, за които не е бил приспаднат ДК поради ограничителните условия на чл. 70 от ЗДДС, но в последваща година е извършена годишна корекция по чл. 79а или чл. 79б поради промяна в използването им.
 
-   Във връзка с коректно определяне на преизчисляването на данъчния кредит се въвежда нова разпоредба чл. 79в. В нея се детайлизира изчисляването на корекциите, като се пояснява начинът на определяне на коефициентите и пропорцията. Към настоящия момент, тези текстове са регламентирани в чл. 66, ал. 8 от ППЗДДС.
 
-   В новите разпоредби на чл. 79а, ал. 7 и чл. 79б, ал. 6 от ЗДДС е предвидено, че няма да се извършва корекция при промяна в използването за календарната година, през която са настъпили изменения в използването на недвижимите имоти, стоките и услугите, които са дълготрайни активи, но същите от своя страна не са налични към края на тази календарна година и са възникнали обстоятелства за извършване на корекция по чл. 79. С тази промяна отпада извършването на годишната корекция за тези дълготрайни активи, като остава извършването на еднократната корекция по чл.79 от ЗДДС.
 
 • Други изменения:
Разширяват се хипотезите за ускорено възстановяване на ДДС по чл. 92, ал. 3, т. 3 от ЗДДС. В нея се въвеждат и лицата, които са усвоили средства за изграждане, стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системи и съоръжения в изпълнение на водни проекти по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020” до приключване на изграждането им;
 
-   Намаляване на сроковете за подаване на заявление за задължителна регистрация по ЗДДС:
 
При настъпване на основание за задължителна регистрация по чл. 96 и чл. 132 от ЗДДС, заявление за регистрация вече ще се подава в 7 дневен срок.
 
В чл. 101, ал. 6 се посочва, че в срок 7 дни от постъпването на заявлението за регистрация (в случаите както на задължителна, така и на доброволна) органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация.
 
-   Следващата промяна е свързана с нова хипотеза на задължителна регистрация по ЗДДС, допълнена в чл. 96, ал. 1 на закона. Когато оборотът от 50 000 лв. е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът. По този начин се цели да се противодейства на лицата, които извършват сезонна дейност и избягват регистрация по ЗДДС. Именно поради това се намалява и срокът за подаване на заявление за регистрация.
 
В тази връзка и предвид, че всяко данъчно задължено лице следи за възникване на задължение за регистрация ежемесечно към края на месеца и подаването на заявление става въз основа именно на установения в последния ден на месеца оборот, ще е необходимо стриктно проследяване на осъществените сделки с цел недопускане на закъснение и спазване на сроковете, както и текущо проследяване на тези суми.
 
Въвеждат се и допълнителни санкции във връзка с новото основание за задължителна регистрация, като в чл. 102 се създава нова норма – ал. 4. В тази хипотеза, когато лицето е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок, се приема, че лицето дължи данък за облагаемите доставки, с които надхвърля облагаемия оборот от 50 000 лв., от датата, на която е надвишен оборотът, до датата, на която е регистрирано от органа по приходите, или до датата, на която са отпаднали основанията за регистрация. За облагаемата доставка, с която се надхвърля облагаемият оборот, се дължи данък.
 
-   С редакцията на чл. 132, ал. 6 от ЗДДС се пояснява регистрацията на неперсонифицирано дружество. Същата се извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата на създаване на неперсонифицираното дружество, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон. Когато съдружникът се регистрира по този закон след датата на създаване на неперсонифицираното дружество, заявлението се подава в 7-дневен срок от датата на регистрацията на съдружника, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон. С тази разпоредбата се урежда задължителна регистрация на неперсонифицирано дружество, когато съдружникът е регистриран по закона след датата на създаване на неперсонифицираното дружество. Промяната цели да не се допуска възможност дружеството да остане нерегистрирано по ЗДДС при наличие на съдружници, които са регистрирани по закона, което би способствало за избягване на начисляването на ДДС.
 
Предвиден е преходен режим в § 34 на ПЗР - когато след датата на създаване на неперсонифицирано дружество, което не е регистрирано по закона, съдружникът е регистриран по закона до 31. 12. 2017 г. включително, заявлението за регистрация по чл. 132, ал. 5 се подава в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.
 
-   Промяна има в процедура за дерегистрация по инициатива на лицето, регламентирана в чл. 109, ал. 1 от ЗДДС. В случаите по чл. 107, т. 3 и при прекратяване на юридическо лице с ликвидация лицето подава заявление за дерегистрация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство по чл. 107.
 
-   Следващата промяна е в процедурата за дерегистрация по инициатива на органа по приходите по чл. 110, ал.1, т. 1 от ЗДДС. При прекратяване на юридическо лице без ликвидация или на неперсонифицирано дружество, или на осигурителна каса е налице основание за задължителна дерегистрация и тя се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаването на акт за дерегистрация.
 
-   С измененията в чл. 118 на ЗДДС – допълнение на ал. 4 и изменение на ал. 5 се предвижда сключване на писмен договор за техническо обслужване и ремонт с лица, получили съответно разрешение, както и условия и ред за издаване и за отнемане на разрешения на лицата, които извършват техническо обслужване и ремонт на фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.
 
Промяната се състои в изменение на регулаторния режим, относим за сервизните фирми, който от регистрационен става разрешителен. Въвежда се предварителен контрол от страна на административния орган относно получаването на разрешение за този вид дейност, като същото да може да бъде отнемано. Освен това за целите на последващия контрол по отношение на тази група лица, е предвидено ангажиране на административно наказателна отговорност при установено обслужване, въвеждане в експлоатация, регистрация на ФУ или демонтаж на фискална памет без съответното разрешение за това – чл.191а от ЗДДС. Разширява се обхвата на предпоставките, при наличието на които да се налага принудителна административна мярка „запечатване на обект за срок до 30 дни“ в случаите на използване на ЕСФП, която не отговаря на изискванията за одобрен типчл.186, ал.1, т. 4 от ЗДДС. Целта на предложението е да се противодейства на извършването на такива нарушения, както и да се препятстват вредните последици от тях. Мотивите са, че в хода на извършвани проверки в обекти за продажби на течни горива е установено извършването на продажби, без същите да са отчетени чрез електронните системи с фискалната памет.
 
-   С изменения в чл. 125 от ЗДДС се облекчава и оптимизира процеса на деклариране. Отпада възможността за подаването на справка-декларацията, VIES-декларацията и отчетните регистри на хартиен носител и на технически носител, съгласно в изрично предвидени в закона случаи – при починало ФЛ или ЕТ с регистрация по ЗДДС и при корекция след дерегистрация. Подаването ще става по електронен път при условията и по реда на ДОПК.
 
В § 35 от ПЗР е предвиден преходен режим - лица, на които регистрацията по закона е прекратена през декември 2017 г. и не са подавали по електронен път при условията и по реда на ДОПК справка-декларация, отчетни регистри и VIES-декларация до датата на дерегистрацията им, подават същите за последния данъчен период на хартиен и на технически носител в компетентната ТД на НАП в срока по чл. 125, ал. 5.
 
-   В съответствие с правилата на чл. 344 и 345 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система за данъка върху добавената стойност се допълват на разпоредбите, които регламентират квалифицирането на златните монети като инвестиционно злато, с оглед на прилагането на специалната схема за инвестиционно злато. Въвежда се нова разпоредба – чл. 160а и в тази връзка отпада определението, действало до момента в § 1, т. 24 от ДР на ЗДДС.
 
С допълнение в чл.175, ал. 5 на ЗДДС е предвидено, Министърът на финансите съвместно с управителя на Българската народна банка да определя със заповед списъка на златните монети, които се търгуват на територията на Република България и представляват инвестиционно злато. Заповедта се публикува на официалната интернет страница на Министерството на финансите и на Българската народна банка.
 
-   Отменят се текстовете на чл. 176а и чл. 176б от ЗДДС. Промяната е направена с оглед на намаляване на административната тежест на лицата, за които е налице възможност за отказ на регистрация, поради непредоставяне в указания срок на обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година, и за което са налице данни, че един или няколко от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите му са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени задължения за данък върху добавената стойност над 5000 лв.
 
В ПЗР на ЗИД ЗДДС е предвиден ред за усвояване на обезпеченията по чл. 176а и чл. 176б - предоставеното до 31.12.2017 г. обезпечение по реда на отменените чл. 176а и 176б ще се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в ДОПК, при наличие на неуредени задължения на лицето за ДДС, глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона. Обезпечението или остатъкът от него след усвояването, се освобождава от компетентния орган по приходите в 30-дневен срок от постъпване на искане от данъчно задълженото лице в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия.
 
-   Поясняват се и се прецизират разпоредбите, които регламентират задължение за предоставяне на обезпечение при доставки на течни горивачл. 176в от ЗДДС. Предвидено е изключение за определени субекти и същите няма да имат задължение за предоставяне на обезпечение при доставки с течни горива. То ще е относимо за данъчно задължени лица, които закупуват гориво за собствена консумация – не търгуват с тази стока. Целта на механизма - борба с ДДС измами при търговия с течни горива се запазва, като същевременно се осигурява правна сигурност на коректните и добросъвестни данъкоплатци.
 
Изключение от правилото за предоставяне на обезпечение ще е налице само за:
 1. регистрирани земеделски производители,
 2. бюджетни организации, както и
 3. лица, които получават горива за собствено потребление.
НАП ще създаде и поддържа публичен електронен регистър за лицата, които получават горива за собствено потребление и са различни от регистрираните земеделски производители и бюджетните организации. Редът за вписване и съдържанието на регистъра ще се определят с ППЗДДС.
 
В ПЗР на ЗИД ЗДДС е предвиден редът за освобождаване на обезпечения от посочените по-горе субекти. Обезпечение, предоставено от данъчно задължено лице, за което е отпаднало задължението за предоставяне на обезпечение по чл. 176в, ал. 1, т. 3 и за което не е налице задължение за предоставяне на обезпечение на друго основание, се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в ДОПК при наличие на неуредени задължения на лицето за ДДС, глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона. Обезпечението или остатъкът от него след усвояването се освобождава от компетентния орган по приходите в 30-дневен срок от постъпване на искане от данъчно задълженото лице в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия.
 
До създаване на публичния електронен регистър по чл. 176в, ал. 15 освобождаването от задължение за предоставяне на обезпечение от лицата по чл. 176в, ал. 14 се извършва чрез подаване на декларация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 7- дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване на течни горива или датата на освобождаване на течни горива за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, които са предназначени за собствено потребление. Това са лицата, които купуват гориво за собствено потребление, извън регистрираните земеделски производители и бюджетните организации.
 
-   Предвидено е принудителната административна мярка „запечатване на обект за срок до един месец“ да може да се прилага и към трето лице, когато към момента на запечатване обектът или обектите се стопанисват от това трето лице, ако то е знаело или е могло да знае, че е започната процедура по запечатване – чл. 187, ал.1 от ЗДДС. Целта е превенция срещу избягването на налагане на принудителната мярка чрез смяна на лицето, стопанисващо търговския обект, във времето между установяване на нарушението и привеждане в изпълнение на заповедта за налагане на мярката. В тази връзка се предвидено и оповестяването на интернет страницата на НАП на списъци на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение.
 
-   Във връзка с отстраняване на възникнали в практиката затруднения са предложени някои редакционни и технически промени, както и промени, свързани с уеднаквяване на използваните в закона термини в съответствие с направени промени в други нормативни актове.
 
Както е посочено и по-горе, измененията влизат в сила от 01. 01. 2018 г., с изключение на тези в чл. 79а и чл. 79б, които влизат в сила от 01. 12. 2017 г.
 
Промени в ЗАДС
 
Коментар върху последните промени в ЗАДС, в сила от 01. 01. 2018 г., който е анонсиран за публикуване в януарския брой на списание „Данъци ТИТА“ за 2018 г., е представен предварително в Рубрика „Безплатно“.
 
Промени в ЗКПО
 
Направена е редакционна поправка - в чл. 28, ал. 4 от ЗКПО – във връзка с преобразуване с непризнат разход ДДС при брак на активи е направена препратка към чл. 79, ал. 1 от ЗДДС, а не към чл. 79, ал. 3. Промяната цели съгласуване на разпоредбите на ЗКПО с направените промени в ЗДДС
 
Промени в ЗДДФЛ
 
Промените засягат разпоредби, свързани с деклариране на доходите:
 
 • Срокът за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 е 15. 03. следващата година, като за доходи, изплатени през 2017 г., е до 15. 03. 2018 г. ( чл. 73, ал. 4 и § 49 от ПЗР на ЗИД ЗДДС).
 • За удържани данъци и внесени задължителни осигуровки при доходи от източник чужбина към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ се прилагат доказателства за размера на внесените в чужбина данъци и задължителни осигурителни вноски (отпада затрудняващото изискване задължително да се прилага удостоверение от компетентните органи) (чл. 50, ал. 5 и 6). Прилага се и за ГДД за 2017 г. (§ 46 от ЗИДЗДДС).
 • Дава се възможност за деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на необлагаеми доходи по чл. 13, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт (чл. 50анов). Прилага се и за ГДД за 2017 г. (§ 46 от ЗИДЗДДС).
 • Ползването на отстъпката за подаване на ГДД по чл. 50 по електронен път е при срок за деклариране и внасяне на данъка до 31. 01 на следващата година и размерът й е ограничен до 500 лв. (беше до 1000 лв.) (чл. 53, ал. 6изм.) Новата редакция се отнася и за 2017 г. (§ 48 от ЗИД ЗДДС).
 • Предприятията – платци на доходи, подават декларацията по чл. 55, ал. 1 само по електронен път, ако задължението за подаване на декларацията възниква след 31. 12. 2017 г. (чл. 56, ал. 2нова и § 47 от ПЗР на ЗИД ЗДДС).
 
Промени в ЗМДТ
 
Промените са:
 
 • Специализираните ремаркета за превоз на тежки и извънгабаритни товари няма да се облагат самостоятелно, а в състава на съответния влекач на ремарка и седлови влекач (чл. 55изм.)
 • Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.“ (чл. 58, ал. 2изм.);
 • Прецизират се разпоредби, свързани със заплащане на данък върху таксимтровия превоз на пътници (чл. 61ч, ал.1 и 2изм.).
 
Промени в ЗСч
 
 
Промените са насочени към прецизиране на отделни разпоредби с цел постигане на по-голяма ясното при тълкуването им и прилагането им в практиката (чл. 29, ал. 4 и 6изм., чл. 38, ал. 10изм., чл. 48, ал. 1 - изм., чл. 54, ал. 1 – доп., § 5а – нов., §1 ДР,  т. 11 – изм., т. 12 - отм.
 
 
Виж Мотивите за пректо промените в ЗИД ЗДДС.
 
 
Промени, въведени със ЗИД ЗМВР
 
С преходни и заключителни разпоредби на ЗИД ЗМВР са направени промени и в други нормативни актове сред които са и:
 • Закона за местните данъци такси (чл. 58, ал. 5нова). Текстът се отнася за служебно прекратени превозни средства, на които не са отнети регистрационните табели, поради което те реално биха могли да се ползват за движение по пътищата.

 
Обстоен коментар на промените в данъчното законодателсто през 2018 г. ще бъде представен в януарския брой на списанието от 2018 г.. Те ще бъдат представени и във видео семинари, които ще бъдат качени на сайта на ТИТА в края на януари.
 

Абонирайте се за цялата 2018 г. и получете:

 • 12 електронни броя за 2018 година.
 • Електронен архив с търсачка за периода 2010 – 2017 г.
 • 5 видео семинара за промените в законодателството и годишното приключване.
 
 

Назад към новините