Промени в КСО

01 юни, 2018

В ДВ, бр. 46 от 01. 06. 2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД КСО), в сила от 21. 05. 2018 г.
 
Със ЗИД на КСО се въвеждат изискванията на Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите-членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права, която Република България следва да транспонира в срок до 21. 05. 2018 г.
 
В тази връзка са променени отделни разпредби, свързани с допълнитeлното доброволно пенсионно осигуряване.
 

Виж Доклада на министъра на труда и социалната политика относно мотивите за промените.

Назад към новините