Промени в Наредбата за обезщетенията и ЗРБ

10 юли, 2018

В ДВ, бр. 57 от 10. 07. 2018 г. са обнародвани:
 

Промените в ЗРБ
 
Променени са отделни разпоредби, като са направени и редакционни поправки с цел синхронизиране на препратки към променените разпоредби.

Промените са в сила от 01.09.2018 г.
 
Те са свързани с:
 
  • изискване за регистрация на чуждестранните физически и юридически лица - залогодатели по смисъла на Закона за особените залози, в регистър БУЛСТАТ (чл. 3, ал. 1, т. 5, б. „г“ и т. 10, б. „г“ – нови );
  • изрично законово регламентиране за заплащане на държавна такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията при вписване и заличаване на обстоятелства (чл. 9, ал. 8 - нова);.
  • регламентиране на документите, които се изискват за допускане на вписването в регистъра на български и чуждестранни физически лица:
-   упражняващи свободна професия,
-   извършващи занаятчийска дейност, както и
-   оказващи независими лични услуги в страната, включително чрез място на стопанска дейност или определена база или обект (чл. 11, ал. 2 - нова);
 
  • детайлизиране регламентацията на публичния достъп до регистър БУЛСТАТ (чл. 36 и чл. 37). Урежда се възможността за извършване на справки чрез отдалечен достъп, както и за издаване на удостоверения в електронна форма и предаването им по електронен път (чл. 36, ал. 4 и 5нови).
 
Виж Мотивите за промените.
 
Промените в НПОПДОО
 
Mотивите изложени от МТСП за извършване на съответните изменения и допълнения са привеждането на Наредбата  в съответствие с промените в КСО и КТ, обнародвани в бр. 30 на Държавен Вестник от 30.04.2018 г., в сила от 01. 07. 2018 г.
 
Промените могат да бъдат систематизиран като такива, засягащи:
 
  • обезщетения при ползването на отпуск от осиновители,
  • намаляване на административната тежест при подаване заявление за парична помощ в случай смърт на осигурено лице,
  • по-голяма яснота при изчисляване на паричните обезщетения при подневно отчитане и при сумирано изчисляване на работното време.
 
Направени са и промени в документите да получаване на парични обезщетения от Д0О. Освен създаване на нов образец на документ (приложение № 5а към чл. 4, т. 4), са направени промени в по-голяма част от образците, приложение към Наредбата (Приложение № 1-11, № 15, № 17).
 
По повод въведените нови образци на документите за изплащане на паричните обезщетения, приложени към НПОПДОО относно:
 
-   възможността за изтеглянето им  и
 
-   сроковете, в които те стават задължителни,
 
виж информацията на Интернет страницата на НОИ.
 
Промените са в сила от 01. 07.2018 г. с изключение на разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 27, ал. 2, които са в сила от 01.01.2019 г.
 
Виж доклада на министъра на труда и социалната политика относно мотивите за промените.

Назад към новините