Промени в ЗАДС

07 август, 2018

В ДВ, бр. 65 от 07. 08. 2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД ЗАДС), в сила от 07. 08. 2018 г.

Промените са свързани с:
 
  • увеличаване на акцизната ставка на "нагреваемите тютюневи изделия",  дефинирани в чл. 12а от ЗАДС, от 152 лв. на 233 лв. за килограм (чл. 38, ал. 2 -  изм.) - в сила от 01. 10. 2018 г.;
 
Виж първоначалните Мотиви за промените, свързани с увеличаване на акцизната ставка на "нагреваемите тютюневи изделия".
 
С § 4 от Заключителните  разпоредби в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е допълнена разпоредата на  чл. 92, ал. 3, т. 3 - пред думите „Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ се добавя на системи и съоръжения в изпълнение на проекти по Приоритетни оси 1 и 2 на".
 
Виж още и промените в ЗАДС, въведени с преходни и заключителни разпоредби на новия Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, обнародван в ДВ, бр. 62 от 27. 07. 2018 г.

Назад към новините