Промените в ЗМДТ, в сила от 01.01.2019 г.

03 декември, 2018

Промените в ЗМДТ, в сила от 01. 01. 2019 г.
(в резюме)
 
 
В ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г. със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО) се направиха изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) - § 39 и § 40. Промените са в сила от 01. 01. 2019 г.
 
Най - важните промени са свързани с:
 

1. Данъка върху недвижимите имоти:

  • деклариране на данъка. Разпоредбата на чл. 14 е прередактирана и допълнена с нови алинеи, като са променени процедурите на деклариране на данъка - в редица случаи вече не се изисква подаване данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти от страна собствениците им.
  • изрично формулиране на изискванията относно установяване на завършването на сграда или на част от нея, включително завършването на сградата в груб строеж (чл. 15, ал. 3, 4, 6 и 7нови).
  • възникване на данъчно задължение и в случаите, когато:
-   в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно
-   в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията,
сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване (чл. 15, ал. 5 – нова).
 
  • регламентиране на по-високи интервали на данъчни ставки от стандартния (0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот) за жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година:
-   не са основно жилище на данъчно задълженото лице,
-   не са отдадени под наем и
-   не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в граници (чл. 22, т. 2 - нова).
 
  • отпадане на облекчението за основно жилище в случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище (чл. 25, ал. 3нова).

2. Данъка при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин:
 
С цел намаляване на административната тежест са извършени промени при процедурите, свързани с установяване на данъчните задължения и ефективното им внасяне в бюджета (чл. 49, ал. 3 и 4отм., чл. 50, ал. 2нова, чл. 51, ал. 2 и ал. 5 - нови).
 

3. Данъка върху превозните средства:

  • възприета е изцяло нова концепция за определяне на данъка за:
-   леки автомобили и
-   товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.,
 

като годишният данък се състои от два компонента:

  1. имуществен и
  2. екологичен (чл. 55, ал. 1- изм.)
  • промени в данъчните преференции:
-   отпада облекчението за превозни средства с действащо катализаторно устройство (чл. 59, ал. 1отм.);
-   промени в облекчението за мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 3" и "Евро 4" (чл. 59, ал. 2изм.);
-   промени в облекчението за автобуси, товарни автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачи за ремарке и седлови влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 3" и „Евро 4“ (чл. 59, ал. 3изм.).
 
 
Подробен коментар на промените в ЗМДТ ще бъде публикуван в януарския брой на списание "Данъци ТИТА".
 

Назад към новините