Промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за 2019 (основните акценти в резюме)

29 януари, 2019

В ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г., чрез която са извършени промени, от които като по-съществени може да бъдат откроени, както следва:

1.
Всички съответни текстове от Наредба № Н-8 от 2005 г. са приведени в съответствие с чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ - заглавие изменено - Държавен вестник, брой 74 от 2016 г., в сила от 01 януари 2018 г.);

2.
Данни с декларация образец № 1, които касаят работа по “граждански договор” за периоди преди предходната календарна година, се подават само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт (НОИ);

3.
Към лицата, за които НОИ има правомощия да заличава данни, подадени с декларация образец № 1, са добавени и тези по чл. 4, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване;

4.
При подаване на декларации и заявления по наредбата с протокол (прилжение № 5 към чл. 6, ал. 7 от наредбата), отпада изискването за неговото подпечатване;

5.
Променя се образецът на самата декларация (декларация образец № 1) и указанията за нейното попълване чрез изменения в Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от наредбата, а именно:

  •  от образеца на декларацията са заличени полетата на:

- т. 32. Лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и
- т. 33. Лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот"
и съответно отпадат разясненията за попълването на тези две точки от указанията към декларацията.

ще се попълват дните в неплатен отпуск, които се зачитат за осигурителен стаж.

Четете обстоен коментар на направените в Наредбата промени в предстоящия февруарски брой на сп. "Данъци ТИТА". Виж акценти. Абонирай се.

Назад към новините