Промени в Наредба № H-18 от 13 декември 2006 г.

01 февруари, 2019

С брой 10 на Държавен вестник от 01.02.2019 г. са обнародвани промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
 

  • Промените засягат най-вeче търговците на течни горива.  С преходна разпоредба § 8 се въвежда срок, в който промените следва да се въведат. По-конкретно промените обхващат следните разпоредби
-       чл. 26 (ал. 2 - нова);
-       чл. 36 (ал. 1, т. 5нова);
-       приложение №1 (допълнения в раздели III и V);
-       приложение №2 (измененa б."e" в раздел VI);
-       § 1 от допълнителните разпоредби (нова т. 20).

 

  • До изтичане на срока, определен с § 71, ал. 3 от ПЗР към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.  (ДВ, бр. 80 от 2018 г.), отпечатването на QR кода във фискалната касова бележка не е задължително за лицата, използващи ЕСФП (Виж ПЗР § 8, ал.3приложение № 18а - изменено).

 

  • Като обща разпоредба за всички лица по чл. 3 е регламентирано, че не се допуска:
-       предоставяне на документ с информация за текуща сума по сметка, наподобяващ визуално или по съдържание на фискален, системен или служебен бон.
-       издаване на служебен бон при извършване на продажби и за направени клиентски поръчки (чл.. 7а нов).

.

Назад към новините