Промени в СС 17 - Лизинг

19 февруари, 2019

В ДВ, бр. 15 от 19.02 .2019 г. е обнародвано Постановление № 27 от 14 февруари 2019 г. за изменение на Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г. (ПМС № 27 от 19.02.2019 г.) .

С него са направени промени в СС 17 - Лизинг.

Съгласно доклада  към проекта на ПМС № 27 от 19.02.2019 г. промяната е породена от промените в Закона за корпоративното подоходно облагане при данъчното третиране на оперативния лизинг.


За абонатите на списанието: Очаквайте коментар на промените в СС 17 - Лизинг в мартенския брой на списание  "Данъци ТИТА".

Назад към новините