ЗИД ЗЗЛД. Списък на общините с висока безработица за 2018 г.

26 февруари, 2019

В ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. са обнародвани:
 
-   Закона за митниците47): чл. 10 и чл. 17а;
-   Закона за мерките срещу изпирането на пари (§ 54): чл. 80, чл. 83 и § 4а;
-   Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (§ 60): чл. 142ф и чл. 143п;
-   Валутния закон (§ 61): чл. 10а;
-   Закона за акцизите и данъчните складове62): чл. 57а;
-   Закона за акона за независимия финансов одит (§ 88): чл. 57 и чл. 104;
-   Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (§ 106): чл. 2
 

Виж мотивите към проекто закона.

  • Заповед № ЗМФ-112 от 04.02.2019 г. на министъра на финансите, с която се утвърждава списък на общините с равнище на безработица с или над 25 на сто по-високо от средното за страната за 2018 г. (Неофициалаен раздел). Заповедта е публикувана и на интернет страницата на МФ.

 

За абонатите на списанието: Предстои публикуване на коментар на промените, въведени със ЗИД ЗЗЛД.

 


Назад към новините