Важна регистрация за призводителите, вносителите и търговците на цигари

15 април, 2019

След 20.05.2019 г. потребителските опаковки на произвежданите и търгуваните:
 
 • цигари и
 • тютюн за ръчно свиване на цигари,
задължително трябва да бъдат маркирани с уникален идентификатор. (Виж чл. 37 "Преходни разпоредби" от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията от 15 декември 2017 година относно техническите стандарти за създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия.)
 
След 20.05.2019 г.
 
 • производителите,
 • вносителите, както и
 • търговците на едро и дребно,
ще могат да осъществяват дейността си, само ако са регистрирани в системата за проследяване на тютюневите изделия, разработена в съответствие с чл. 15  "Проследимост" от Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО.
 
Участващите в продажбата на тютюневи изделия:
 
 • юридическите лица и
 • едноличните търговци,
трябва да се регистрират в системата за проследяване на тютюневи изделия с цел да получат идентификационни кодове:
 
 • както като търговци (икономически оператори), така и
 • за своите търговски обекти.
Едно от задължителните условия за получаване на идентификационните кодове на търговци и търговски обекти е валиден квалифициран електронен подпис, издаден:
 
 • на търговеца или
 • на упълномощено за целта лице (напр. на обслужващото счетоводно дружество). Упълномощаването следва да е изрично за извършване на регистрация в системата за проследяване с тютюневи изделия, като бланката на пълномощното се разпечатва от системата. Подписаното пълномощно се сканира и прикача като файл в системата от упълномощеното лице, извършващо регистрацията.
Издаването на идентификационни кодове на търговец и търговски обекти не подлежи на заплащане.

Виж на сайта на Агенция «Митници» Упътване за търговците на дребно относно внедряването на информационната система за проследяване на тютюневи изделия.

Съгасно информацията в Упътването системата за регистрация ще бъде активна от 15.04.2019 г.
 

 

Назад към новините