Промени в ЗМДТ и ЗТРРЮЛНЦ

10 май, 2019

В ДВ, бр. 38 от 10.05.2019 г. са обнародвани:

С него се отмени като противоконституционна новата редакция на чл. 22 от ЗМДТ, в сила от 01.01.2019 г., с която се определиха по-високи данъчни размери за данъка върху недвижимит имоти за жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, когато за съответната година имотите:

-   не са основно жилище на данъчно задълженото лице,
  не са отдадени под наем и
-   не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
 
С прекратяването на действието на разпоредбата чл. 22 от ЗМДТ за всички недвижими жилищни имоти, както и досега, се прилага единен данъчен размер от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имоти.
 
В тази връзка с цел на отчитане на понижаването на данъчните размери спрямо първоначално определените в началото на 2019 г. за посочените по-горе жилищни имоти е въведена преходна разпоредба - § 4в.
 
Виж Мотивите към проектозакона за допълнение на ЗМДТ.

 
Промените засягат разпоредбата на чл. 19: – в ал. 3 изречение второ се заличава, създава се нова ал. 4, досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

Промяната е свързана с дефиниране на срока за разглеждане от длъжностните лица по вписванията на:

-   заявленията за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона счетоводството и
-   заявленията за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
 
Виж Мотивите към проектозакона за изменение и допълнение на ЗТРРЮЛНЦ. 

Назад към новините