Обнародвани промени в ЗМИП

28 май, 2019

В ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД ЗМИП), в сила от 28.05.2019 г.
 
Промените са в следните насоки:
 
  • промени в механизма на утвърждаване на вътрешните правила. Отпадналото вече задължително утвърждаване на вътрешните правила от ДАНС се заменя с възможността контролните органи на ДАНС да извършват проверки по документи за спазване на изискванията на разпоредбите на чл. 101 -.105 от закона.

(Допълнено е, че лицата, които по занятие предоставят някоя от услугите, посочени в чл. 4, т. 16, са длъжни да посочат изрично съответните услуги в своя предмет на дейност (чл. 105, ал. 4).

  • прецизирани са текстовете относно прилагане на разпоредбите на закона по отношение на лицата, упражняващи регламентирана по Закона за адвокагурата дейност (чл. 23 - изм., чл. 72, ал. 9 - изм. и чл. 74, ал. 12 - изм.)
  • прецизирани са разпоредбите на Раздел I на глава осма относно вътрешните правила, включително и самото заглавие, което вече е: „Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма» с цел да се внесе допълнителна яснота, че разписаните правила се отнасят и по отношение на финансирането на тероризма.

Едновременно с това с § 45 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) са направени прочени и в разпоредби на Закона за мерките срещу финансиране на тероризма.

  •  изрично се утонява, че категорията лица по чл. 4, т. 19 (търговците на едро) не включва производителите, когато продават произведените от тях стоки (§1а от ДР на ЗМИП).
С ПЗР са направени промени и в други закони с цел преодоляване на пропуски при транспониране на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията.
 
Виж Мотивите към проекто закона на ЗИД ЗМИП.
 
В юнския брой на списанието ще бъде публикуван обзор на промените в ЗМИП.

Назад към новините