Aктуализирани указания към задължени лица по ЗМИП на страницата на ДАНС

29 май, 2019

На Интернет страницата си Държавна агенция „Национална сигурност” информира за актуализирани указания към задължени лица по ЗМИП във връзка с промените в Закона обнародвани в ДВ бр. 42/28.05.2019 г., както следва:

„Указания за заявяване за вписване на информация и данни за физически лица, които се считат за действителни собственици на юридическите лица с нестопанска цел, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията”

Добавят се:

„Указания относно приложимостта на регламентираните в чл. 63 от ЗМИП изключения от задължението за вписване на данни за действителни собственици и за приложимостта на чл. 63 от ЗМИП спрямо физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП”.

ДАНС информира, че указанията са съгласувани с Агенция по вписванията.

Назад към новините