Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.

02 юли, 2019

В ДВ, бр. 52 от 02. 07. 2019 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изиск­вания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Направените изменения и допълнения са в сила от 02. 07. 2019 г.
 
С преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) са въведени нови срокове и удължени стари такива:
 
  • § 21 от ПЗР - В срок до 30 октомври 2019 г. производителите/вносителите на ФУ представят за функционално изпитване ФУ с коригирана версия на фърмуера, осигуряваща изпълнение на изискването за генериране на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през който:

-    в устройството са регистрирани продажби/сторно или

-    служебно въведени операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от лицето по чл. 3.

До привеждане на въведените в експлоатация ФУ в съответствие с изискванията на чл. 39, ал. 1, но не по-късно от 31 март 2020 г., лицето по чл. 3 е задължено да отпечатва дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през които в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.
 
Дефиницията на фърмуер е въведена в т. 21 от § 1 на ДР на Наредбата
 
  • § 22 от ПЗР - Лицата, използващи ЕСФП, които към датата на влизане в сила на тази наредба не са привели дейността си в съответствие с изискванията на:
-    Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 76 от 2017 г.),
-    Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 80 от 2018 г.) и
-    Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 26 от 2019 г.),
 
са длъжни да приведат дейността си в съответствие с тези изисквания до 31 юли 2019 г.
 
При условие че към 31 юли 2019 г. лицата, използващи ЕСФП, имат:
 
-    документ за придобиване/сключен договор с производител/вносител за придобиване на ЕСФП от одобрен след 31 март 2019 г. тип, както и
 
-    изготвен график за въвеждане в експлоатация на ЕСФП в стопанисваните от тях обекти, и те са подадени по електронен път в компетентната териториална дирекция на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис,
 
срокът за привеждане в съответствие по ал. 1 е 30 септември 2019 г.
 
За лицата, използващи ЕСФП, които:
 
-    след изтичане на срока по § 31, ал. 1 от преходните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 76 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2018 г. и бр. 26 от 2019 г.) и § 71, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр 26 от 2019 г.)
и до влизане в сила на тази наредба
 
-    са регистрирали и отчитали продажбите по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС на Република България – бр. 93 от 2013 г.; бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66 и 83 от 2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС на Република България – бр. 83 от 2015 г.; бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г., бр. 80 от 2018 г., бр. 10 и 26 от 2019 г.),
 
се смята, че през този период са спазили изискванията за регистриране и отчитане на продажбите.
 
 
Коментар на промените в Наредба № Н-18 ще бъде публикуван в августовския брой на списанието.

Виж първоначалните Мотиви за промените
 

Чети десетки актуални и полезни статии всеки месец - от юли до декевмри 2019 г., 
 
като се абонираш за второ полугодие (2019 г.) на сп. "Данъци ТИТА" още сега ► ТУК

Назад към новините