Проект на промени в данъчното законодателство за 2020 г.

02 септември, 2019

На страницата на Министерство на финансите  е  публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, който следва да влезе в сила от 01.01.2020 г.

 

С преходни разпоредби на закона се правят промени в:

 

  • Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
  • Закона за местните данъци и такси;
  • Закона за данък върху добавената стойност;
  • Закона за акцизите и данъчните складове и
  • Закона за счетоводството.

 

Виж Мотивите към проекто закона.

Назад към новините