Промени в ЗМИП. Обнародвани новите образци по чл. 45 и чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

29 ноември, 2019

В бр. 94 на ДВ от 29.11. 2019 г. са обнародвани:

 

Виж Мотивите за направените промени.

 

С преходни и заключителни разпоредби на ЗИДЗМИП са направени кореспондиращи промени и в отделни разпоредби на други нормативни актове, включително:

 

- Закона за мерките срещу финансирането на тероризма - чл. 9, ал. 2 - нова: ал. 3изм., ал. 6 - изм., ал. 7 изм., ал. 11изм., ал. 12нова, ал. 13 изм., ал. 14 и 15 – изм.; чл. 9а, ал. 3изм., чл. 9б, ал. 5отм., чл. 15, ал. 1изм., ал.10 - изм.;

 

- Закона за ограничаване на плащанията в брой - чл. 3, ал. 1 т. 2 изм.;

 

- Кодекса за социално осигуряванечл. 117, ал. 1 изм. и чл. 119изм.;

 

- Закона за административните нарушения и наказания - чл. 63, ал. 3, 4 и 5 – нови.

 

В бр. 94 на ДВ от 29.11. 2019 г. (Неофициален раздел) са обнародвани:

 

  • Заповед № ЗМФ-995 от 13.11.2019 г. на министъра на финансите, с която се утвърждава образец на справка по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ);
  • Заповед № ЗМФ-996 от 13.11.2019 г. на министъра на финансите, с която се утвърждават нови образци на сметка за изплатени суми и на служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ.

Новите образци бяха предварително качени и на Интернет страницата на НАП.

 

От датата обнародването на посочените образци на сметка за изплатени суми и на служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ следва да се преустанови ползването на досегашните.

 

 


За абонатите на списание "Данъци ТИТА" - очаквайте коментар относно новите образци в декемврийския брой на списанието, който ще бъде публикуван на 06. 12. 2019 г.

 

Назад към новините