МРЗ за 2020 г. Образци на декларации за 2020 г.

27 декември, 2019

В ДВ, бр. 101 от  27.12.2019 г.  са обнародвани:

 

В Неофициален  раздел са обнародвани:

 

 • Заповед на МФ и НОИ № ЗМФ-1189 от 19.12. 2019 г. № 1016-40-1502 от 16. 12. 2019 г. за за утвърждаване на  образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от КСО към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ;
 • Заповед № ЗМФ-1172 от 18.12. 2019 г. за одобряване на образец на декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда, завършена в груб строеж, и на самостоятелните обекти в нея;
 • Заповед № ЗМФ-1173 от 18 декември 2019 г. за одобряване на:
 1. образец на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, 4, 5 и 6 от ЗМДТ;
 2. образец на данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение;
 3. образец на данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество.
 • Заповед № ЗМФ-1187 от 19.12. 2019 г. за утвърждаване на нови образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
 • Заповед № ЗМФ-1188 от 19.12. 2019 г. за утвърждаване на нови образци на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО;
 • Заповед № ЗМФ-1213 от 20.12. 2019 г. за одобряване на образец на данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък.
   

За абонатите на списание "Данъци ТИТА" очаквайте в януарския брой на списанието:

 

 • Промени в образеца на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г.
 • Попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (ред по ред) с примери. 

Назад към новините