Промени в ДОПК, ЗМДТ, ЗМ, ЗКПО и ЗДДС

31 декември, 2019

В ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно осигурителния поцесуален кодекс (ЗИД ДОПК). 

 

Целта на промените е въвеждането в българското законодателство на Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености.

 

В съответствие с изискванията на директивата в глава шестнадесета „Особени производства“ е създаден раздел VII „Особени правила за автоматичния обмен на информация за трансгранични данъчни схеми“. В § 1 от ДР на ДОПК са добавени т. 48-52, поясняващи ползваните термини.

 

Следва да се има предвид, че данъчно задължените лица ще посочват в ГДД по чл. 92 от ЗКПО, съответно по чл. 50 от ЗДДФЛ дали прилагат трансгранична данъчна схема и уникалния номер на схемата. Информацията се посочва в декларацията за всяка година, през която трансграничната данъчна схема има данъчен ефект за лицето (чл. 143я3, ал. 7).

 

Неизпълнението на задължение, свързано с предоставянето на информация за трансгранична данъчна схема се санкционира (чл. 278г)

 

Новите разпоредби в ДОПК влизат в сила от 01.07.2020 г.

 

Виж Мотивите за промените към проекта на ЗИД ДОПК.

 

С преходни заключителни разпоредби (ПЗР) на ДОПК се правят изменения и допълнения и в отделни разпоредби други данъчни закони, в сила от 01.01.2020 г.:

 

  • Закона за митниците (ЗМ) – (§ 10 от ПЗР). Промените са свързани с контрол на стоки с висок риск за финансовите интереси на Европейския съюз (чл. 10, ал. 11отм., чл. 66внов, чл. 195а – нов, т. 40 от §1 на ДР – нова).
  • Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) - (§11, 12 и 13 от ПЗР). Промените са:

- въвеждане облагане с патентен данък за местата за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди лицата, подлежащи на регистрационен режим съгласно последните промени в Закона за туризма (ЗТ). За 2020 г. се прилага размерът на патентния данък, определен в границите от 25 до 250 лв. в съответната наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ (приложение № 4 към глава втора, раздел VI, т. 1 – изм, § 12 от ПЗР);

 

- запълване на законова празнота относно облагане на имущества, придобити безвъзмездно през 2019 г., поради липсваща през 2019 г. процедура на деклариране (§ 13 от ПЗР);

 

- прецизиране на разпоредбата на чл. 44, ал. 4изм. (§11, 12 и 13 от ПЗР).

 

  • Закона корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) - (§ 14 от ПЗР). Прецизирана е разпоредбата чл. 47г, ал. 3 относно приспадане на данъчна загуба при контролирано чуждестранно дружество. Новата редакция на чл. 47г, ал. 3, т. 1 се прилага за данъчни загуби, възникнали след 31 декември 2018 г.
     
  • Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) - (§ 15 от ПЗР) (чл. 53 ал. 2, т. 2доп. - накрая се добавя „или определени с правилника за прилагане на закона.“)

 

 


За абонатите на сп. "Данъци ТИТА" очаквайте коментар на промените в   ДОПК във февруарския брой на списанието.

 

Обстойни коментари на промените в ЗДДС, ЗАДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, както и в осигурителното законодателство очаквайте в януарския брой на списанието, който ще бъде публикуван на 15. 01. 2020 г.

 

 

Назад към новините