Нова Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни

03 януари, 2020

Нова наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 

 

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,
с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев консултинг
     

  

Актуално към 03.01.2020 г.

 

В  ДВ, бр. 1 от 03.01.2020 г. е обнародвана Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г.).

 

Тази нова наредба на министъра на финансите влиза в сила от деня на нейното обнародване в ДВ, т.е. от 03.01.2020 г. и отменя досегашната наредба със сходно наименование, която уреждаше тази материя - Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.).

 

Издаването на новия подзаконов нормативен акт (Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г.) е във връзка с Решение № 11559 от 30.07.2019 г. на Върховния административен съд по административно дело № 3872 от 2018 г., в което решение са изложени съображения, че при приемането на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. и нейните последващи изменения са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила.

 

Причината за издаването на новата Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. не предполага значими промени в сравнение с начина, по който досега е уредена въпросната материя на подзаконово ниво.

 

 

 

 


Очаквайте коментар на Димитър Бойчев относно новата наредба в януарския брой на списание „Данъци ТИТА“.

Назад към новините