Промени в Наредба № Н-18

28 януари, 2020

В ДВ бр. 8 от 28.01.2020 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н- 18).

 

Извършените промени в Наредба № Н-18/2006 г. в най-голяма степен са обусловени от измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и имат за цел да регламентират основните правила за регистрирането и отчитането на продажбите, извършени чрез електронен магазин от лица, които приемат неприсъствени плащания с дебитна или кредитна карта вкл. изискванията към лицата, формата и съдържанието на документа, който се издава, както и редът и условията за предаване на информация и данни за продажбите към НАП.


 

Виж Мотивите към проекто наредбата.

 

Следва да се има предвид, че:

 

  • чл 3, ал.1 е допълнен с ново изискване по отношение на  плащане чрез пощенски паричен превод - на клиента да се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8.  Това ново изrскване е в сила от 01.04.2020 г.;
  • удължен е срокът, който лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си с изискванията на тази наредба - от 31.01. на 31.03.2020 г. при условие, че са подали в БИМ заявка за изпитване на ИАСУТД в срок до 31.01.2020 г. (§ 71 , ал.2 от ПЗР на НИД Наредба № Н -18, обн. ДВ. бр. 80 от 2018 г., посл. изм. и доп.);
  • прецизирана е разпоредбата на § 75, ал. 4 от ПЗР на НИД Наредба № Н -18 (обн. ДВ. бр. 80 от 2018 г., посл. изм. и доп.) относно лицата по чл. 3, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин, длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. 

 

Във февруарския брой на списанието ще бъде публикуван коментар върху промените.

Назад към новините