Промени в Наредба № Н-18 и ЗАДС

31 януари, 2020

В ДВ. бр. 9 от 31.01.2020 г. са обнародвани:

 

Виж мотивите към проекто закона.

 

С нея се удължават срокове за влизане в сила на разпоредби на Наредба № Н-18, обнародвани в ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г.:

 

  • Новото изискване при плащане чрез пощенски паричен превод - на клиента да се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8 влиза в сила от 1 август 2020 г. (чл 3, ал.1)
  • Новото изискване при работа с ЕСФП и извършване на зареждания на пропан-бутан в бутилки за битови нужди от електронни везни същите се регистрират и отчитат в данъчна група „Б“, като зареденото количество гориво се отчита в килограми, като продажбите се програмират в ЕСФП в отделен департамен, влиза в сила от 1 март 2020 г. (чл. 27, ал. 4)
  • Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 юли 2020 г. (§ 71 , ал. 2 от ПЗР на НИД Наредба № Н -18, обн. ДВ. бр. 80 от 2018 г., посл. изм. и доп.);
  • Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 юли 2020 г. Всички издадени удостоверения за регистрация на сервизни фирми се считат за валидни до 31 юли 2020 г. (§ 73 от ПЗР на НИД Наредба № Н -18, обн. ДВ. бр. 80 от 2018 г., посл. изм. и доп.);
  • Производител/разпространител може да разпространява софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в § 26, в срок до 31 юли 2020 г. (§ 74 от ПЗР на НИД Наредба № Н -18, обн. ДВ. бр. 80 от 2018 г., посл. изм. и доп.);
  • Лицата по чл. 3, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 юли 2020 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 30 септември 2020 г. (§ 75, ал.  1 от ПЗР на НИД Наредба № Н -18 (обн. ДВ. бр. 80 от 2018 г., посл. изм. и доп.)
  • Лицата по чл. 3, които не са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 юли 2020 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 30 септември 2020 г. (§ 75, ал. 2 от ПЗР на НИД Наредба № Н -18 (обн. ДВ. бр. 80 от 2018 г., посл. изм. и доп.);
  • Лицата по чл. 3, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 юли 2020 г. (§ 75, ал. 4  от ПЗР на НИД Наредба № Н -18 (обн. ДВ. бр. 80 от 2018 г., посл. изм. и доп.)

Назад към новините