Промени Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

14 март, 2020

В ДВ, бр. 23 от 14.03.2020 г. (извънреден) е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в сила от 14.03.2020 г.

 

Промяната е в Раздел XX "а". "Заявление за обявяване на годишни финансови отчети".

 

Направени са две промени в текста на ал. 2 на чл. 62а относно докумените , които се прилагат към заявление № Г2 за обявяване на годишните финансови отчети:

 

  • въведена е нова т. 2 – към заявление № Г2 се прилага декларация от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел, удостоверяваща приемането от компетентен орган на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1 – 3 и чл. 20 от Закона за счетоводството по образец съгласно ново приложение № 3;
  • т. 2 става т. 3 и се изменя така - документите, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 4 и § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.

 

Самият образец на заявление № Г2 също е изменен.

 


 

Винаги най-актуалното. Абонирай се за е-бюлетина ни тук.

Назад към новините