Обнародван ППЗДДС

20 март, 2020

В ДВ. бр. 25 от 20.03.2020 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 20.03.2020 г.

 

Промените най-вече отразяват измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в бр. 96 и 102 от 2019 г. на „Държавен вестник”, както и някои редакционни промени, наложени от практиката.

 

Виж Мотивите за предложените промени. 

 

Въведени са преходни разпоредби:

 

  • § 32. (1) До 31 март 2020 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните приложения № 1 и 8.

(2) За данъчни периоди до 31 март 2020 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните приложения № 10, 11, 12, 13, 14 и 15.

 

  • § 33. (1) Когато за операции, свързани с режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от закона, извършени през данъчни периоди м. януари, февруари и март 2020 г., не са отразени данни в дневника за продажби и/или дневника за покупки, съответно в справка-декларацията и във VIES-декларацията за тези периоди, данните се отразяват в данъчен период м. април 2020 г.

(2) Когато за операции, свързани с режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от закона, извършени през данъчни периоди м. януари, февруари и март 2020 г., са отразени данни в дневника за продажби и/или дневника за покупки, съответно в справка-декларацията и във VIES-декларацията, ал. 1 не се прилага.

 


В априлския брой на сп. Данъци ТИТА, който ще бъде публикуван  на 01.04.2020 г., е включен и коментар на промените в ППЗДДС.

Назад към новините