ЗИД ЗЗ и промени в ЗМДВИП, КТ и ЗАДС

13 май, 2020

В ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г. (извънреден)  е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето (ЗИД ЗЗ), в сила от 14.05.2020 г. Промените са свързани с регламентиране на противоепидемични мерки при епидемично разпространение на заразни болести.

 

С преходни разпоредби на ЗИЗ ЗЗ са направени промени и в други нормативни актове, включително в:

 

1. Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП);

 

2. Кодекса на труда (КТ):  

 

  • С § 16 от ПЗР на ЗИД ЗЗ се регламентира, че:

- неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов стаж.

 

- през 2020 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

 

  • § 43  от ПЗР на ЗИД ЗЗ се регламентира, че  до 31 октомври 2020 г. безработни лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от същия закон, може да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за срок не повече от 120 дни, като това време не се признава за трудов стаж.

 

3. Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Изменени и допълнени са:  чл. 47 ал. 1, т. 11 изм., ал. 7 – 11 нови; чл. 52ал. 1, т. 6отм., т. 7нова. Във връзка с промените е създадена преходна разпоредба (§ 34). Променени са и сроковете в § 38, ал. 1, 4 и 5 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 96 от 2019 г. изм.). Промените в ЗАДС са в сила от 13.05.2020 г.

Назад към новините