Обнародван ЗИД ЗДДС

19 юни, 2020

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ. бр. 55 от 19.06.2020 г. е обнародван  Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност , в сила от 01.07.2020 г.

 

Промяната  е свързана с временно въвеждане на намалена данъчна ставка от 9 на сто за определени стоки и услуги -  от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2021 г. (Виж чл. 66, ал. 1 и 2, § 1 от ДР на ЗДДС - т. 62 (доп. с ново изр. второ), т. 98 - 100 (нови), Приложение № 4 (ново).)

 

С преходни и заключителни разпореди на закона са направени отделни промени и в:

 

  • Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.  (нов § 6а; в приложение № 1 към чл. 9, т. 1 се създава нов ред 60а за хотелиерство и ресторантьорство);
  • Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (нов чл. 12а, нов чл. 27 и нов § 27а в ПЗР).

 

 


За абонатите на списанието очаквайте коментар на направените промени в юлския брой на списанието, който ще бъде представен предварително.

 

 

Назад към новините