Промени в ЗППЦК, ТЗ и Закона за извънредното положение

18 юли, 2020

В ДВ. бр. 64 от 18.07.2020 г.  (извънреден) е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИД ЗППЦК), в сила от 21.08.2020 г., с изключение на отделни разпоредби, в сила от датата на обнародване.  С него се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14  юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (Регламент (ЕС) 2017/1129), както и се усъвършенства националната правна уредба във връзка с констатирани пропуски и проблеми при практическото й прилагане. 

 

Виж Мотивите към проекта на ЗИД ЗППЦК.

 

Със Заключителни разпоредби на ЗИД ЗППЦК са направени промени и в други нормативни актове, включително и в: 

 

  • Търговския закон (чл. 192, ал. 8, чл. 205, ал. 1 и ал. 4 и чл. 206, ал. 1 и 6). Както е посочено в Мотивите към проекта на ЗИДЗППЦН промените в Търговския закон произтичат от промяната в определението за публично предлагане съгласно Регламент (EС) 2017/1129 и целят да се уточни приложимостта на чл. 205 и 206 в случаите, в които емисия безналични облигации попада в изключенията от задължението за публикуване на проспект съгласно чл. 1, параграфи 4 и 5 от Регламент (EС) 2017/1129, както и в 
  • Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците с цел прецизиране на отделни текстове и най-вече с цел съобразяването на сроковете на дейстието на опеределени разпоредби и за периода на извънредната епидемична обстановка и до три месеца след нейната отмяна. (Виж чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 15а и § 20, ал. 1 от ПЗР, в сила от 18.07.2020 г.) 

 

 


Не пропускай новините ► Абонирай се за е-бюлетина ни: ТУК

 

Назад към новините