Проект ЗИД ЗДДС - 2021

11 септември, 2020

На Интернет страницата на Министерство на финансите е обнародван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност за 2021 г. 

 

Едно от предложенията е да отпаднат разпоредбите на  т. 7 на ал. 4, ал. 14-18 на чл. 118 от ЗДДС, регламентиращи  софтуера за управление на продажби в търговски обект, както и съпътстващи дефиниции (§ 1, т. 84 - 86 от ДР) и наказателни разпоредби (чл. 185а, чл. 185б и чл. 186, ал. 1 т. 5), като се предвижда промяната да влезе в сила в сила в тридневен срок от обнародване на закона в „Държавен вестник".

 

С преходни разпоредби на закона са направени промени и в:

 

  • Закона за акцизите и данъчните складове,
  • Закона за корпоративното подоходно облагане,
  • Закона за данъците върху доходите на физическите лица,
  • Закона за местните данъци и такси и
  • Закона за счетоводството.
     

Виж Мотивите към проекто закона.

 

 


Не пропускай новините  Абонирай се за е-бюлетина ни: ТУК

Назад към новините