Промени в ЗДБОО, ЗБНЗОК и ЗАДС

29 септември, 2020

В ДВ. бр. 84 от 29.09.2020 г. са обнародвани:

 

Промените са свързани с размера и срока на получаване на паричните обезщетения за безработица, в сила от 01.10.2020 г.:


- минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица се повишава от 9,00 лв. на 12,00 лв. (чл. 11);


срокът за получаване на парично обезщетение за безработица по  чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (когато лицето е придобило право на обезщетение в период, по-малък от 3 години от предходното ползване) , отпуснати с начална дата от 01.10. 2020 г. до 31.12.2020 г. включително, се повишава от 4 на 7 месеца.   (§ 2 от ПЗР)
 

Виж Мотивите към проекто закона.

 

С § 3 от ПЗР на направени и промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), като е променен срокът, визиран в ал. 2 на  § 38 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 96 от 2019 г.,посл. изм. и доп.), а именно:

 

"В срок до 31 декември 2020 г. лицата, получили удостоверения по чл. 24б, ал. 6 от ЗАДС, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 24а, ал. 3, т. 8 - 11 от същия закон, като за целта подават уведомление до директора на териториалната дирекция по местонахождението на обекта."

 

Целта на промените е да  се създаде основание при неусвояване на бюджетните средства за 2020 г. същите да бъдат използвани за плащания към изпълнители на болнична помощ за минал период. (ал. 3- 6 - нови от § 1 на ПЗР). Промените са в сила от 29.09.2020 г.

 

Виж Мотивите към проекто закона.

 

 


Не пропускай новините  Абонирай се за е-бюлетина ни: ТУК

Назад към новините