Промени в регистър Бултстат

03 ноември, 2020

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ, бр. 94 от 03.11.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗИД ЗРБ).


Важна промяна е служебно преобразуване от Агенцията по вписванията (АВ) на ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от 10-значен на 9-значен код  в 14-месечен срок след обнародването на ЗИД ЗРБ, т.е. до 04.01.2022 г.

 

Това са:

 

  • физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и  
  • други физически лица - осигурители. 

Както е посочено в Мотивите към проектозакона съвпадението на ЕГН, съответно на ЛНЧ, с кода по БУЛСТАТ на посочените лица би могло да доведе до неограничено разкриване или разпространение на лични данни на физическо лице със следващите се от това последици. 

 

С оглед защитата на личните данни на посочените категории лица са направени изменения и допълнения в § 2 (чл. 6, ал. 1 и 3) и § 9  (в сила от 03.11.2020 г.) от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗИД на ЗРБ, като се предвижда преминаването от регистрация по код, съвпадащ с ЕГН/ЛНЧ, към регистрация по друг ЕИК номер.

 

Това ще стане автоматизирано чрез специален софтуер, надграждащ регистър БУЛСТАТ, който ще бъде изграден от АВ в рамките на посочения преходен период от 14 месеца .

 

В § 10 от ПЗР е предвидено след влизането в сила на закона АВ служебно да уведомява и автоматизирано да предостави по реда на Закона за електронното управление информацията за връзката между стар и нов код по § 9 на Националната агенция за приходите и на другите заинтересовани институции, които въз основа на закон също обработват тези данни и са заявили желание да ги получават, и да осигури възможност за извършване на справка стар – нов код за субектите по § 9 на официалната интернет страница на регистър БУЛСТАТ.

 

Виж мотивите за промените и актуализирания текст на ЗРБ (променените текстове са маркирани в син цвят).


Не пропускай новините ► Абонирай се за е-бюлетина ни: ТУК

Назад към новините