Компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, с наложени временни ограничения

27 ноември, 2020

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г. е обнародвано Постановление № 325 от 26 ноември 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

 

С § 1, т.1  от Допълнителните разпоредби на постановлението се посочва, че  компенсации“ са суми, които се изплащат под формата на помощи на работниците и служителите, чиито доходи от труд се намаляват в резултат от преустановяване на дейността, за която са наети на работа, на основание на акт на държавен орган. Компенсациите, изплатени по реда на това постановление, представляват необлагаем доход по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 15 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 

С § 3 от  Заключителни разпоредби  в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски в ал. 1, т. 8 се създава нова т. 20, с която се регламентира, че върху компенсациите не се изчисляват и внасят осигурителни вноски.

 

Постановлението влиза в сила от  27.11.2020 г.

 

В същия брой е публикувано Решение № 15 от 17 ноември 2020 г. по конституционно дело № 4 от 2020 г., с което конституционният съд обявява за противоконституционeн § 51 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.


Не пропускай новините Абонирай се за е-бюлетина ни: ТУК

 

Назад към новините