Промени в ЗМДВИП, ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗМДТ

17 февруари, 2021

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ. бр. 14 от 17.02.2021 г. (извънреден) e обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗИД ЗМДВИП), в сила от 17.02.2021 г., с изключение на отделни параграфи.

 

Една от промените е свързана с прецизиране на  разпоредбата на чл.  26б относно безвъзмездни средства в размер на процент от оборота без ДДС в помощ на микро, малки и средни предприятия, които в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването при извънредна епидемична обстановка са преустановили дейността си, като промяната е в сила от 11.12.2020 г.

 

С преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на закона са направени промени и в други нормативни актове, включително в:

 

  • Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Направени са следните промени:

 - досега съгласно специалната разпоредба на чл. 176а от ЗКПО организаторите на хазартни игри, за които се дължи държавна такса по чл. 30, ал. 3 и ал. 4 от Закона за хазарта, не се облагаха с корпоративен данък за тази дейност. От 17.02.2021 г. от обхвата на специалната разпоредба отпадат  хазартните игри, за които се дължи таксата по чл. 30, ал. 4 – т.е. онлайн залагания.

 

- прецизира се разпоредбата на т. 64 от § 1 на ДР на ЗКПО относно обхвата на дефиницията „юрисдикции с преференциален данъчен режим“. Виж по отношение на необходимостта от промените Мотивите към проекто закона.

 

- данъчното облекчение по чл. 189б от ЗКПО, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, може да се ползва до 31 декември 2022 г., включително за корпоративния данък за 2022 г. (§ 74а от ПЗР на ЗИД ЗДДС – нов). Виж повече относно причините за промяната в Мотивите към проекто закона.

 

- изрично се регламентира, че новоучредените през 2020 г. данъчно задължени лица не правят авансови вноски за корпоративен данък по ЗКПО през 2021 г., с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон, които правят тримесечни авансови вноски за корпоративен данък през 2021 г. (§ 78а от ПЗР на ЗИД ЗДДС – нов). С тази нова преходна разпоредба се запълни законодателен пропуск.

 

  • Закона за данъците  върху доходи на физическите лица (ЗДДФЛ):

Данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, може да се ползва до 31 декември 2022 г., включително за данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за 2022 г. (§ 81а от ПЗР на ЗИД ЗДДС – нов). Разпоредбата кореспондира с промяната в ЗКПО.

 

  • Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Промените са свързани с:

 -  разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ, обявена за потивоконституцианна с РКС, обн. ДВ, бр. 32 от 16.04. 2019 г. Поради това новият текст на чл. 22 от ЗМДТ е в сила от 20.04.2019 г.

 

- направени са промени и в преходни разпоредби, с които се цели обвързване на новите основи за определяне на таксата за битови отпадъци с резултатите от Националното преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г. Виж повече в Мотивите за промените.

 

 

Промяна, която също задължително следва да бъде отбелязана е и промяната в § 4а от ПЗР на ЗИД ЗМДВИП. Виж повече в материала: „Увеличава се броят на дните неплатен отпуск, които през 2021 г. се зачитат за осигурителен стаж“.


Не пропускай новините Абонирай се за е-бюлетина ни: ТУК

 

 

 

 

Назад към новините